File/Folder Settings

Konfigurirajte postavke povezane s nazivom datoteke i mape fotografije koja će se snimiti.

  1. MENU (Shooting) › [File][File/Folder Settings] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

File Number:
Možete odrediti kako fotografijama dodjeljivati brojeve datoteke.
[Series]: Brojevi datoteka za svaku mapu ne postavljaju se ponovno.
[Reset]: Ponovno postavljanje brojeva datoteka za svaku mapu.
Set File Name:
Možete odrediti prva tri znaka naziva datoteke.
Folder Name:
Možete postaviti kako se dodjeljuju nazivi mapa.
[Standard Form]: mape su nazvane kao „broj mape + bilo kojih pet znakova”. Primjer: 100MSDCF
[Date Form]: Mape se nazivaju „broj mape + G (posljednja znamenka godine)/MM/DD”.
Primjer: 10020405 (broj mape: 100; datum: 04/05/2022)

Savjet

  • Postavke za stavke [File Number] i [Set File Name] primjenjuju se na utore Slot 1 i Slot 2.
  • Kad je [File Number] postavljen na [Series], brojevi datoteke dodijelit će se redoslijedom diljem memorijskih kartica u utore čak ako ste prebacili postavku za [Rec. Media Settings][Recording Media] između Utora 1 i Utora 2.
  • Kad je [Folder Name] postavljen na [Standard Form], zadnjih pet znakova naziva mape mogu se postaviti s pomoću funkcije [Create New Folder].

Note

  • Za postavljanje naziva datoteke s [Set File Name] moguće je koristiti samo velika slova, brojeve i podvlake. Podvlake ne mogu biti prvi znak.
  • Tri znaka određena s [Set File Name] primjenjuju se samo na datoteke snimljene nakon podešavanja postavke.