Remote Shoot Setting (pametni telefon)

Konfigurira postavke za spremljene fotografije prilikom izvršavanja udaljenog snimanja s pomoću pametnog telefona.

  1. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Remote Shoot Setting] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Lok. za sprem. Save Dest.:
Postavljanje spremanja fotografija na fotoaparat i pametni telefon tijekom daljinskog snimanja s pametnog telefona. ([Smartphone Only]/[Smartphone+Cam.]/[Camera Only])
Save Image Size:
Odabir veličine datoteke za slike koje se prenose na pametni telefon kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Smartphone+Cam.]. Moguće je prenijeti datoteku JPEG/HEIF originalne veličine ili ekvivalentnu datoteku JPEG/HEIF od 2 M. ([Original]/[2M])
RAW+J Save Image:
Odabire vrste datoteke za slike koje se prenose na pametni telefon kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Smartphone+Cam.]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
RAW+H Save Image:
Odabire vrste datoteke za slike koje se prenose na pametni telefon kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Smartphone+Cam.]. ([RAW & HEIF]/[HEIF Only]/[RAW Only])
Save JPEG Size/ Save HEIF Size:
Odabire veličinu fotografije koja će se spremiti na pametni telefon kad je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Smartphone+Cam.]. ([Large Size]/[Small Size])

Note

  • Kada je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica na koju je nemoguće snimati, fotografije ne možete snimati čak ni kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Camera Only] ili [Smartphone+Cam.].
  • Kad je funkcija [Camera Only] ili [Smartphone+Cam.] odabrana za [Still Img. Save Dest.] i nijedna memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat, zatvarač se ne otpušta čak ako je funkcija [Release w/o Card] postavljena na [Enable].
  • Dok se fotografija reproducira na fotoaparatu, ne možete izvršiti udaljeno snimanje s pomoću pametnog telefona.
  • [RAW+J Save Image] i [RAW+H Save Image] mogu se jedino postaviti kad je [File Format] pod [Image Quality Settings] postavljen na [RAW & JPEG] ili [RAW & HEIF].