Rad s fotoaparatom putem računala(PC Remote Function)

Primjena veze Wi-Fi ili USB priključka za upravljanje fotoaparatom s računala, uključujući funkcije poput snimanja i spremanja slika na računalo.

Kad su fotoaparat i pametni telefon povezani, ne možete upravljati fotoaparatom s računala. Pobrinite se da fotoaparat nije povezan s pametnim telefonom.


  1. MENU (Network) › [Transfer/Remote][PC Remote Function] › Odaberite stavku za postavljanje zatim odaberite željenu postavku.
  2. Priključite fotoaparat na računalo i potom na računalu pokrenite Imaging Edge Desktop (Remote).
    Sada možete raditi fotoaparatom s programom Imaging Edge Desktop (Remote).
    • Metoda povezivanja fotoaparata i računala ovisi o postavci za [PC Remote Cnct Method].

Pojedinosti stavke izbornika

PC Remote:
Postavljanje primjene funkcije [PC Remote]. ([On] / [Off])
PC Remote Cnct Method:
Odabir metode povezivanja kada je fotoaparat povezan s računalom funkcijom [PC Remote]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi Access Point])
Pairing:
Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Access Point], uparite fotoaparat s računalom.
Wi-Fi Direct Info.:
Prikaz informacija potrebnih za povezivanje fotoaparata s računala kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Direct].
Lok. za sprem. Save Dest.:
Postavljanje spremanja fotografija na fotoaparat i računalo tijekom daljinskog snimanja s računala (PC Remote). ([PC Only]/[PC+Camera]/[Camera Only])
PC Save Image Size:
Odabir veličine datoteke za slike koje se prenose na računalo kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera]. Moguće je prenijeti datoteku JPEG/HEIF originalne veličine ili ekvivalentnu datoteku JPEG/HEIF od 2 M. ([Original]/[2M])
RAW+J PC Save Img:
Odabir vrste datoteke za slike koje se prenose na računalo kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
RAW+H PC Save Image:
Odabir vrste datoteke za slike koje se prenose na računalo kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera]. ([RAW & HEIF]/[HEIF Only]/[RAW Only])
PC Save JPEG Size/PC Save HEIF Size:
Postavlja veličinu fotografije koja će se spremiti na računalo kad je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [PC+Camera]. ([Large Size]/[Small Size])


Povezivanje fotoaparata s računalom

Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [USB]

Priključite priključak USB Type-C fotoaparata na računalo s pomoću USB kabela.


Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Direct]

Primijenite fotoaparat kao pristupnu točku i povežite računalo s fotoaparatom izravno putem veze Wi-Fi.

Odaberite MENU(Network) › [Transfer/Remote][PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.] za prikaz informacija o Wi-FI vezi (SSID i lozinka) o fotoaparatu. Računalo i fotoaparat povežite pomoću informacija o vezi Wi-Fi prikazanima na fotoaparatu.


Kada je metoda [PC Remote Cnct Method] postavljena na [Wi-Fi Access Point]

Povežite fotoaparat i računalo putem veze Wi-Fi primjenom bežične pristupne točke. Fotoaparat i računalo treba prethodno upariti.

Odaberite MENU(Network) › [Wi-Fi][WPS Push] ili [Access Point Set.] za povezivanje fotoaparata na bežičnu pristupnu točku. Povežite računalo s istom pristupnom točkom.
Odaberite MENU › (Network) › [Transfer/Remote][PC Remote Function][Pairing] na fotoaparatu zatim upotrijebite aplikaciju Imaging Edge Desktop (Remote) za uparivanje fotoaparata i računala. Za dovršetak uparivanja na zaslonu za potvrdu uparivanja na zaslonu fotoaparata odaberite [OK].

  • Informacije o uparivanju brišu se pri inicijaliziranju fotoaparata.

Note

  • Kada je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica na koju je nemoguće snimati, fotografije ne možete snimati čak ni kada je funkcija [Still Img. Save Dest.] postavljena na [Camera Only] ili [PC+Camera].
  • Kada je odabrana funkcija [Camera Only] ili [PC+Camera], a u fotoaparat nije umetnuta memorijska kartica, okidač se otpušta čak i ako je funkcija [Release w/o Card] omogućena s [Enable].
  • [RAW+J PC Save Img] i [RAW+H PC Save Image] mogu se postaviti samo kad je [File Format] postavljen na [RAW & JPEG] ili [RAW & HEIF].