Select on Cam & Send (prijenos na pametni telefon)

Možete prenijeti fotografije na pametni telefon odabirom fotografija na fotoaparatu.

Pogledajte odjeljak „Uparivanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.) ” kako biste unaprijed uparili fotoaparat i pametni telefon.


Sljedeći je postupak za prijenos fotografija koje se trenutno prikazuju na fotoaparatu.

 1. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Select on Cam & Send][Size of Sending Image], [RAW+J/H Send Target], and [Sending Target] › željena postavka.
 2. Prikažite fotografiju za prijenos na zaslonu reprodukcije.
 3. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Select on Cam & Send][Send][This Image].
  • Također možete prikazati zaslon [Send] pritiskom na gumb (Pošalji na pametni telefon).
 4. Pokrenite aplikaciju Launch Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu.

  Pojavit će se poruka koja navodi da je prijenos započeo.

 5. Odaberite [OK] na pametnom telefonu.
  Fotografija će se prenijeti na pametni telefon.
  • Kad se fotografija prenese, ikona (preneseno) pojavit će se na zaslonu fotoaparata.
  • Možete prenijeti više fotografija odjednom odabirom postavke koja nije [This Image] pod [Send].

Pojedinosti stavke izbornika

Send:
Odabire fotografije i prenosi ih na pametni telefon. ([This Image]/[All Images in This Group]/[All with this date]/[Filtered Images]/[Multiple Images])
 • Prikazane opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu prikaza na fotoaparatu.
 • Ako odaberete [Multiple Images], odaberite željene slike sredinom upravljačkog kotačića, a zatim pritisnite MENU › [Enter].
Size of Sending Image:
Odabire veličinu datoteka za fotografije koje će se prenijeti na pametni telefon. Moguće je prenijeti datoteku JPEG/HEIF originalne veličine ili ekvivalentnu datoteku JPEG/HEIF od 2 M. ([Original]/[2M])
RAW+J/H Send Target:
Odabire vrstu datoteka za fotografije koje će se prenijeti na pametni telefon kad su fotografije snimljene s pomoću opcije [File Format] pod [Image Quality Settings] postavljene na [RAW & JPEG] ili [RAW & HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Sending Target:
Postavlja hoće li se prenijeti proxy film nisko bitne stope ili originalni film visoko bitne stope prilikom prijenosa filma na pametni telefon. ([Proxy Only]/[Original Only]/[Proxy & Original])
Kad odaberete opciju [Proxy Only], filmovi se mogu brže prenijeti nego kad prenosite originalne filmove.


Filtriranje fotografija za prijenos (Filtered Images)

Fotografije koje se prenose mogu se filtrirati prema sljedećim uvjetima:

 • Target Group: [This Date]/[This Media]
 • Still Images/Movies: [All]/[Only Still Images]/[Only Movies]
 • Target Img (Rating): []-[], []
 • Target Movie (): [All]/[Only Shot Mark Mov.]
 • Target Img (Protect): [All]/[Only Protected Img.]
 • Transfer Status *: [All]/[Only Non-transfer]

  *Prenesene fotografije odabirom na pametnom telefonu smatraju se da nisu još prenesene.

Note

 • Za fotografije koje se prenose odabirom na njih na pametnom telefonu ikona (preneseno) neće se pojaviti.
 • Ovisno o pametnom telefonu, preneseni videozapis možda se neće moći pravilno reproducirati. Na primjer, videozapis možda se neće reproducirati glatko ili neće biti zvuka.
 • Ovisno o formatu fotografije, videozapisa, usporenog videozapisa ili ubrzanog videozapisa reprodukcija na pametnom telefonu može biti nemoguća.
 • Kada je [Zrakoplovni mod] postavljen na [Uključeno], ne možete povezati proizvod i pametni telefon. Postavite funkciju [Airplane Mode] na način [Off].