Cont. Play for Interval

Kontinuirana reprodukcija slika snimljenih s intervalima.
Iz fotografija nastalih snimanjem s intervalom računalnim softverom Imaging Edge Desktop (Viewer) možete izraditi videozapise. Videozapise od fotografija ne možete napraviti na fotoaparatu.

  1. MENU(Playback) › [Viewing][Cont. Play for Interval].
  2. Odaberite grupu slika koju želite reproducirati, a zatim pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

Savjet

  • Na zaslonu za reprodukciju kontinuiranu reprodukciju možete pokrenuti pritiskanjem donje tipke tijekom reprodukcije slike iz grupe.
  • Tijekom reprodukcije možete nastaviti reprodukciju ili pauzirati pritiskanjem donje tipke.
  • Brzinu reprodukcije možete promijeniti okretanjem prednjeg/stražnjeg kotačića tijekom reprodukcije. Također možete promijeniti brzinu reprodukcije odabirom MENU (Playback) › [Viewing][Play Speed for Interval].