Silent Mode (fotografija/film)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje snimanja sa zvukovima okidanja ili elektroničkih zvukova ili bez njih.

  1. MENU(Shooting) › [Shutter/Silent][Silent Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Ne reproducira zvuk zatvarača ni elektroničke zvukove.
Isključeno:
Reproducira zvuk zatvarača i elektroničke zvukove.

Note

  • Upotrijebite funkciju Silent Mode na vlastitu odgovornost pritom uzimajući u obzir pravo na privatnost i fotografiranje subjekta.
  • Čak ako je [Silent Mode] postavljen na [On], zvuk rada otvora blende i fokusa će se čuti.