Copyright Info

Zapisivanje informacija o autorskim pravima na fotografije.

  1. MENU (Shooting) › [File][Copyright Info] › željena postavka.
  2. Kada odaberete [Set Photographer] ili [Set Copyright], na zaslonu se pojavljuje tipkovnica. Unesite željeno ime.

    Za stavke [Set Photographer] i [Set Copyright] možete unositi samo alfanumeričke znakove i simbole. Možete unijeti najviše 46 slova.

Pojedinosti stavke izbornika

Zap. inf. o autor. prav.:
Određuje hoće li se zapisivati informacije o autorskim pravima. ([Uključeno]/[Isključeno])
  • Ako odaberete [On], na zaslonu će se pojaviti ikona (Autorska prava).
Postavi ime fotografa:
postavlja ime fotografa.
Post. vlas. aut. prava:
postavlja ime vlasnika autorskih prava.
Zaslon inf. o autor. pravima:
prikazuje trenutačne informacije o autorskim pravima.

Note

  • Tijekom reprodukcije slika koje imaju informacije o autorskim pravima prikazuje se ikona (Autorska prava).
  • Kako biste spriječili neovlaštenu upotrebu funkcije [Copyright Info], obavezno izbrišite stupce [Set Photographer] i [Set Copyright] prije nego što nekome posudite ili predate fotoaparat.
  • Tvrtka Sony nije odgovorna za probleme ili oštećenja nastala primjenom stavke [Copyright Info].