Display Wi-Fi Info.

Prikaže informacije Wi-Fi za fotoaparat, kot sta naslov MAC, naslov IP itd.

  1. MENU (Network) › [Wi-Fi] [Display Wi-Fi Info.].

Namig

  • Podatki – razen naslova MAC – so prikazani pod naslednjimi pogoji.
    • Funkcija [FTP Function] pod možnostjo [FTP Transfer Func.] je nastavljena na [On] in vzpostavljena je povezava Wi-Fi.
    • Funkcija [PC Remote] je nastavljena na [On], pri čemer je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Access Point] pod možnostjo [PC Remote Function] in vzpostavljena je povezava Wi-Fi.