Informacje diagnostyczne

W przypadku pojawienia się wskaźników na monitorze LCD lub w wizjerze konieczne jest przeprowadzenie poniższych czynności sprawdzających. Jeżeli problem nie ustępuje mimo kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. Kontaktując się z wyżej wymienionymi, należy podać wyświetlany na monitorze LCD pełny kod błędu rozpoczynający się od liter C lub E.

Pojawieniu się na monitorze LCD ważnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.

C:(lub E:): (Informacje diagnostyczne)

C:04:

Nie jest używany wyznaczony akumulator. Należy się upewnić, że używany jest wyznaczony akumulator.

Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN kamery.

C:06:

Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

C:13:

Włożyć ponownie karty pamięci. Po ponownym ich zainstalowaniu można uruchomić kamerę.

C:32:

Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie i uruchomić kamerę.

E::

Wykonać czynności opisane od pkt. 2 w rozdziale „W razie wystąpienia problemów”.

(Ostrzeżenie związane ze stanem naładowania akumulatora)

Niski poziom naładowania akumulatora.

W zależności od warunków pracy lub stanu akumulatora wskaźnik może zacząć migać nawet wówczas, gdy do całkowitego wyczerpania akumulatora pozostanie nawet około 10%.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący temperatury kamery/akumulatora)

Temperatura kamery/akumulatora jest wysoka. W takim przypadku należy wyłączyć kamerę i poczekać, aż temperatura kamery/akumulatora spadnie.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z kartą pamięci)

Wolne miganie

Kończy się wolne miejsce do zapisu obrazów.

Nie włożono karty pamięci.

Szybkie miganie

Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca do nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów na innych nośnikach należy usunąć zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci.

Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdź plik za pomocą opcji [NAPRAW PL. B. D. OBR.].

Karta pamięci jest uszkodzona.

W przypadku nagrywania filmów, gdy wartość szybkości transmisji wynosi 100 Mbps w opcji [FORMAT NAGR.] należy użyć karty pamięci SDXC w standardzie UHS-I U3 lub szybszej.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z formatowaniem karty pamięci)

Karta pamięci jest uszkodzona.

Karta pamięci nie została prawidłowo sformatowana.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący niezgodną kartę pamięci)

Włożono niezgodną kartę pamięci.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący zabezpieczenie karty pamięci przez zapisem)

Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.

Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery)

Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas filmowania kamerę należy trzymać oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania urządzenia mimo wszystko nie zniknie.

Ostrzeżenie - filtr ND

Gdy miga komunikat , , lub , należy sprawdzić położenie przełącznika filtra ND.