KOD DANYCH

Można wybrać informacje wyświetlane podczas odtwarzania.

  1. Naciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania filmów - (USTAW. WYŚW.) - [KOD DANYCH].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Informacje nie są wyświetlane.


DATA/CZAS:

Wyświetla datę i godzinę.


DANE KAMERY:

Wyświetla informacje o kamerze.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.