Ustawianie ostrości poprzez dotknięcie monitora LCD (OSTROŚĆ PUNKTU)

Użytkownik może ustawić ostrość w miejscu dotknięcia monitora LCD.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

  1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL i naciśnij przycisk AF/MF, aby wybrać ręczny tryb ustawiania ostrości (MF).
    • Wyświetlana jest ikona .
  2. Naciśnij przycisk MENU.
  3. Wybierz ustawienia (USTAW KAMERĘ) - [OSTROŚĆ PUNKTU] za pomocą przycisku ////SET.
  4. Na monitorze LCD wybierz punkt, w którym zostanie ustawiona ostrość.

Anulowanie ostrości punktowej

Naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

  • Funkcja [OSTROŚĆ PUNKTU] jest dostępna tylko w trybie ręcznej regulacji ostrości.
  • Funkcja ostrości punktowej jest niedostępna podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.