Dostosowywanie rejestrowania za pomocą menu Direct

Ustawienia rejestrowania wyświetlane na monitorze LCD można zmieniać bezpośrednio za pomocą przycisku ////SET.
Poniższe ustawienia można zmienić w menu Direct.

 • Wartość ostrości
 • Wartość przesunięcia AE
 • Wartość przysłony
 • Czułość/wzmocnienie ISO
 • Wartość szybkości migawki
 • Wartość balansu bieli

A: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk ASSIGN, do którego jest przypisana funkcja menu Direct.
  • Kamera działa w trybie menu Direct i kursor (podkreślenie) jest wyświetlany przy opcjach wzdłuż dolnej części monitora LCD.
   • Pomarańczowy kursor oznacza wybraną opcję.
   • Biały kursor oznacza opcję, którą można wybrać.

   A: Wartość ostrości

   B: Wartość przesunięcia AE

   C: Wartość przysłony

   D: Czułość/wzmocnienie ISO

   E: Wartość szybkości migawki

   F: Wartość balansu bieli

  • Szczegółowe informacje na temat przypisywania funkcji do przycisku ASSIGN zawarto w rozdziale „Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN”.
 2. Przyciskami w lewo i w prawo ////SET można przesuwać pomarańczowy kursor i wybierać żądane opcje.
 3. Jeśli wskaźnik (auto) zostanie wyświetlony obok żądanej opcji, za pomocą przycisków w górę i w dół ////SET można usunąć oznaczenie.
 4. Naciśnij przycisk ////SET, aby wybrać ustawienie.
  • Określona wartość jest wybierana i można ją zmienić.
   Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową zmianę wartości szybkości migawki.

   A: Wartość szybkości migawki

 5. Przyciskami kursora w górę i w dół ////SET wyświetl żądaną wartość.
  • Wartość można również zmienić pokrętłem ręcznym.

   A: Zmieniona wartość szybkości migawki

 6. Aby wybrać inną opcję, powtórz kroki 3-5, pomarańczowym kursorem zaznacz żądaną opcję, używając przycisków w lewo i w prawo ////SET.
 7. Po wyświetleniu wszystkich żądanych wartości naciśnij przycisk ////SET.
  • Ustawienie zostanie zastosowane, a tryb menu Direct zostanie zamknięty.

Uwaga

 • Menu Direct jest niedostępne podczas korzystania z poniższych funkcji (także podczas używania przycisków funkcyjnych/przycisków ASSIGN).
  • Na ekranie menu
  • W trybie odtwarzania
  • S&Q MOTION
  • SUPER SLOW MOTION
  • FOCUS MAGNIFIER
  • POMIAR PUNKT./OSTR.
  • POMIAR PUNKTU
  • OSTROŚĆ PUNKTU
  • Podczas ustawiania obszaru ostrości
  • Podczas sterowania głośnością
  • STERUJ ZE SMARTFONU
 • Jeśli opcja (np. wartość przysłony lub ostrości) zostanie zmieniona za pomocą przycisków lub przełączników, gdy wyświetlane jest menu Direct, to menu zostanie wyłączone.

Wskazówka

 • Gdy wybrano automatyczne regulowanie balansu bieli, wyświetlany jest wskaźnik [ATW].
 • Podczas używania funkcji automatycznego ustawiania ostrości wyświetlany jest wskaźnik [AF].
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.