Przeglądanie ostatnio nagranej sceny (PRZEGLĄD OST. SCENY)

Na monitorze LCD można wyświetlić ostatnio nagraną scenę. Ta funkcja jest dostępna po przypisaniu jej do przycisku ASSIGN.

A: Przycisk ASSIGN1

B: Przycisk ASSIGN2

C: Przycisk ASSIGN3

D: Przycisk ASSIGN4

E: Przycisk ASSIGN5

F: Przycisk ASSIGN6

  1. Przypisz funkcję [PRZEGLĄD OST. SCENY] do jednego z przycisków od ASSIGN1 do 6.
  2. Po zatrzymaniu nagrywania naciśnij przycisk ASSIGN, do którego zostanie przypisana funkcja [PRZEGLĄD OST. SCENY].
    • W kamerze do końca zostanie odtworzona ostatnio nagrana scena, a następnie urządzenie przejdzie do trybu gotowości.

Zatrzymywanie przeglądania ostatniej sceny

Naciśnij przycisk ASSIGN, do którego przypisano funkcję [PRZEGLĄD OST. SCENY] podczas odtwarzania.
Przeglądanie jest anulowane, a kamera przechodzi do trybu gotowości.

Uwaga

  • Jeśli po zatrzymaniu nagrywania edytowano film lub usunięto kartę pamięci, funkcja przeglądu ostatniej sceny może nie działać prawidłowo.
  • Funkcja przeglądu ostatniej sceny jest niedostępna podczas nagrywania [SUPER SLOW MOTION].