Poznámky týkající se akumulátoru

Poznámky týkající se akumulátoru

 • Ujistěte se, že používáte pouze bloky akumulátorů určené pro tento přístroj.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Akumulátor nevystavujte působení vody. Akumulátor není vodotěsný.
 • Akumulátor nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle).

Nabíjení akumulátoru

 • Před prvním použitím přístroje akumulátor (přiložen) nabijte.
 • Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Před každým použitím přístroje akumulátor nabijte, abyste nezmeškali příležitost pořídit snímky.
 • Nenabíjejte jakékoli bloky akumulátorů - pouze bloky akumulátorů určené pro tento přístroj. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít k vytečení, přehřátí, explozi, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když není blok akumulátorů plně nabit, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte, aby se nabil.
 • Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C. Při teplotách mimo tento rozsah se akumulátor nemusí plně nabít.
 • Když připojíte tento přístroj k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, kapacita akumulátoru přenosného počítače se může snížit. Přístroj nenabíjejte prostřednictvím přenosného počítače příliš dlouho.
 • Pokud je tento přístroj připojen k počítači kabelem USB, počítač nezapínejte/nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k poruše přístroje. Před prováděním výše uvedených operací odpojte přístroj od počítače.
 • Nabíjení není zaručeno, pokud používáte vlastnoručně sestavený nebo upravený počítač.
 • Když je nabíjení dokončeno, odpojte síťový adaptér atd. ze síťové zásuvky nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu. Pokud byste to neudělali, životnost akumulátoru by se mohla zkrátit.

Indikátor zbývající kapacity akumulátoru

 • Na displeji se objeví indikátor zbývající kapacity akumulátoru.

  Obrázek ikon indikátoru zbývající kapacity akumulátoru

  A: Vysoká úroveň akumulátoru

  B: Baterie je vybita

 • Trvá asi minutu, než se zobrazí správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Pokud zapnutý přístroj určitou dobu nepoužíváte, automaticky se vypne (funkce automatického vypnutí).
 • Pokud se indikátor zbývající kapacity akumulátoru nezobrazí, vyvolejte jej stisknutím tlačítka DISP (Nastavení zobrazení).

Doba nabíjení (plné nabití)

Doby nabíjení jsou následující.

 • Při používání síťového adaptéru se jmenovitým výkonem 1,5 A: cca 150 min.
 • Při nabíjení připojením k počítači: cca 285 min.

Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.

Efektivní využití akumulátoru

 • Výkon akumulátoru se při nízké teplotě snižuje. Proto je na chladných místech funkční doba akumulátoru kratší. Chcete-li zajistit delší funkční dobu, doporučujeme vložit akumulátor do vnitřní kapsy oděvu v blízkosti těla, aby se zahřál, a vložit do přístroje bezprostředně před začátkem fotografování. Pokud máte v kapse nějaké kovové předměty (např. klíče), dejte pozor, abyste nezpůsobili zkrat.
 • Blok akumulátorů se rychle vybije, když budete často používat blesk nebo funkci nepřetržitého snímání, často zapínat nebo vypínat napájení nebo nastavíte displej na velmi jasný.
 • Doporučujeme, abyste si připravili náhradní akumulátor a před pořízením skutečných snímků pořídili zkušební záběry.
 • Pokud je konektor akumulátoru znečištěný, přístroj se nemusí zapnout nebo se akumulátor nemusí nabít správně. V tomto případě očistěte akumulátor od prachu měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Skladování akumulátorů

Abyste zachovali funkčnost akumulátoru, alespoň jednou za rok ho nabijte a poté ho před uskladněním zcela vybijte ve fotoaparátu. Po vyjmutí z fotoaparátu uložte akumulátor na chladném, suchém místě.

Životnost akumulátorů

 • Životnost akumulátoru je omezena. Pokud budete používat stejný akumulátor opakovaně nebo dlouhodobě, jeho kapacita se postupně sníží. Pokud se životnost akumulátoru znatelně zkracuje, pravděpodobně nastal čas vyměnit jej za nový.
 • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu jeho skladování a provozních podmínek a prostředí, ve kterém se každý akumulátor používá.