Upozornění

Nahlédněte také do „Poznámky k používání“ v Počáteční instrukce (přiložen) k tomuto přístroji.

Specifikace popsané v této příručce

 • Údaje o výkonu a specifikacích v této příručce jsou založeny na běžné okolní teplotě 25°C, pokud není uvedeno jinak.
 • Údaje o bloku akumulátorů jsou založeny na bloku akumulátorů, který je plně nabit - až do zhasnutí nabíjecí kontrolky.

Provozní teploty

 • Nedoporučuje se fotografovat v extrémně studeném nebo teplém prostředí, v němž je okolní teplota mimo rozsah provozní teploty.
 • Při vysoké okolní teplotě dochází rychle ke zvýšení teploty fotoaparátu.
 • Když vzroste teplota fotoaparátu, kvalita snímku se může zhoršit. Doporučuje se, abyste počkali, dokud teplota fotoaparátu neklesne, a teprve potom pokračovali ve snímání.
 • Může se stát, že fotoaparát nebude schopen nahrávat videa nebo se automaticky na ochranu fotoaparátu vypne napájení. Záleží na teplotě fotoaparátu a akumulátoru. Předtím, než se napájení vypne nebo nebude možné nahrávat videa, se na displeji může zobrazit hlášení. V takovém případě ponechejte napájení vypnuté a počkejte, dokud teplota fotoaparátu a akumulátoru neklesne. Když zapnete napájení, aniž byste fotoaparát a akumulátor dostatečně zchladili, může se napájení vypnout znovu nebo opět nebude možné nahrávat videa.

Poznámky k dlouhodobému nahrávání nebo záznamu videa 4K

Zejména při snímání videa 4K může být doba nahrávání za nižších teplot kratší. Zahřejte blok akumulátorů nebo jej nahraďte novou baterií.

Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

Videa XAVC S lze přehrávat pouze na zařízeních podporujících XAVC S.

Poznámky k nahrávání/přehrávání

 • Předtím, než začnete nahrávat, zkuste si to nanečisto, abyste se ujistili, že fotoaparát pracuje správně.
 • Prohlížení snímků pořízených tímto přístrojem na jiném zařízení a prohlížení snímků pořízených nebo upravených na jiném zařízení na tomto přístroji není zaručeno.
 • Sony nemůže poskytnout žádné záruky v případě nemožnosti nahrávat nebo ztráty nebo poškození nahraného obrazu nebo zvuku kvůli poruše fotoaparátu nebo nahrávacího média atd. Doporučujeme důležitá data zálohovat.
 • Když zformátujete paměťovou kartu, všechna data nahraná na této paměťové kartě budou vymazána a nelze je obnovit. Před formátováním zkopírujte data do počítače nebo jiného zařízení.

Zálohování paměťových karet

V následujících případech může dojít k poškození dat. Kvůli ochraně nezapomeňte data zálohovat.

 • Když vyjmete paměťovou kartu, odpojíte kabel USB nebo vypnete přístroj, když zrovna provádí činnost čtení nebo zápisu.
 • Když používáte paměťovou kartu na místech vystavených statické elektřině nebo elektromagnetickému rušení.

Chyba souboru databáze

 • Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která neobsahuje soubor databáze obrazů, a zapnete napájení, přístroj automaticky vytvoří soubor databáze obrazů, na který spotřebuje určitou kapacitu paměťové karty. Proces může trvat delší dobu, a dokud se nedokončí, přístroj nelze používat.
 • Pokud nastane chyba souboru databáze, prostřednictvím aplikace PlayMemories Home vyexportujte všechny snímky do svého počítače a paměťovou kartu poté naformátujte v tomto přístroji.

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech

 • Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, a to může způsobit poruchu.
 • Ukládání na přímém slunci nebo v blízkosti topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu, může dojít k deformacím, a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených silným vibracím
  Může dojít k poruchám a nemožnosti nahrávat data. Kromě toho se nahrávací médium může stát nepoužitelným a nahraná data se mohou poškodit.
 • V blízkosti silného magnetického pole
 • Na písčitých nebo prašných místech
  Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.
 • Na místech, kde je vysoká vlhkost
  Může to způsobit plíseň na objektivu.
 • Na místech vyzařování silných radiových vln nebo záření.
  Nahrávání a přehrávání nemusí fungovat správně.

Sražená vlhkost

 • Při rychlém přemístění přístroje z chladného do teplého prostředí může v jeho vnitřku dojít ke kondenzaci vlhkosti. Tato kondenzace může způsobit poruchu přístroje.
 • Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, když přinesete přístroj přímo z chladného do teplého prostředí, nejprve jej umístěte do plastového sáčku a uzavřete jej, abyste zabránili přístupu vzduchu. Počkejte asi hodinu, dokud teplota přístroje nedosáhne teploty okolí.
 • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, přístroj vypněte a počkejte zhruba hodinu, než se vlhkost odpaří. Pamatujte si, že pokud se pokusíte fotografovat se zbytkovou vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

Opatření pro nošení

 • Vůči následujícím součástem, pokud je jimi vybaven váš fotoaparát, nepoužívejte nadměrnou sílu, chraňte je před údery, a nedržte za ně fotoaparát: Dávejte také pozor, aby se vám v součástech nezachytily prsty nebo ruce.
  • Část objektivu
  • Pohyblivá část displeje
  • Pohyblivá část blesku
  • Pohyblivá část hledáčku
 • Nenoste fotoaparát s připojeným stativem. Otvor pro stativ by se mohl poškodit.
 • S fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nesedejte na židli ani na jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.

Poznámky k zacházení s přístrojem

 • Předtím, než připojíte kabel do konektoru, zkontrolujte orientaci konektoru. Pak zasuňte rovně kabel. Nezasunujte nebo nevytahujte kabel násilím. Část s konektorem by se mohla poškodit.
 • Fotoaparát používá magnetické součásti včetně magnetů. Neumisťujte do blízkosti fotoaparátu zmagnetizované předměty, například kreditní karty a diskety.
 • Nahraný snímek bude odlišný od snímku, který jste si před záznamem prohlíželi.

Skladování

 • Pro fotoaparáty s integrovaným objektivem
  Když fotoaparát nepoužíváte, vždy nasaďte kryt objektivu. (Pouze pro modely vybavené krytem objektivu)
 • Pro fotoaparáty s výměnnými objektivy
  Když fotoaparát nepoužíváte, vždy nasaďte přední kryt objektivu nebo kryt otvoru pro objektiv. Aby se dovnitř fotoaparátu nedostal prach nebo smetí, zbavte kryt otvoru pro objektiv prachu předtím, než jej nasadíte na fotoaparát.
 • Pokud je fotoaparát po použití znečištěn, očistěte jej. Voda, prach, sůl, písek atd., který se dostane do fotoaparátu, může způsobit poruchu.

Poznámky k užívání objektivů

 • Když používáte objektiv s motorickým zoomem, dávejte pozor, aby vám v objektivu neuvízly prsty nebo jiné věci. (Pouze pro modely s funkcí motorického zoomu nebo fotoaparáty s výměnnými objektivy)
 • Pokud musíte fotoaparát položit pod zdroj světla, například na slunce, nasaďte kryt objektivu. (Pouze pro modely vybavené krytem objektivu nebo fotoaparáty s výměnnými objektivy)
 • Když snímáte s protisvětlem, snažte se udržet slunce dostatečně daleko od úhlu pohledu. Jinak by se mohlo slunce dostat do ohniska uvnitř fotoaparátu a způsobit kouř nebo oheň. I když je slunce trochu dál od úhlu pohledu, může to způsobit kouř nebo oheň.
 • Nevystavujte objektiv přímo paprskům, například laserovým. Mohlo by to poškodit snímač obrazu a způsobit vadnou funkci fotoaparátu.
 • Pokud je objekt příliš blízko, na snímku se může objevit prach nebo otisky prstů z objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem atd.

Poznámky k blesku (pouze pro modely s bleskem)

 • Dávejte si pozor, abyste nestrčili prsty do blesku. Část vysílající světlo se může zahřát.
 • Z povrchu blesku odstraňte všechnu špínu. Špína na povrchu blesku může vlivem horka způsobeného vysíláním světla vydávat kouř nebo hořet. Pokud je tam špína nebo prach, očistěte ho měkkým hadříkem.
 • Po použití zasuňte blesk do původní polohy. Ujistěte se, že část s bleskem nevyčnívá. (Pouze pro modely vybavené pohyblivým bleskem)

Poznámky k vícefunkčním sáňkám (pouze pro modely vybavené vícefunkčními sáňkami)

 • Když nasazujete nebo sundáváte doplňky, jako například externí blesk, na vícefunkční sáňky, nejprve vypněte napájení. Při nasazování doplňků se ujistěte, že jste je dobře připevnili.
 • Nepoužívejte vícefunkční sáňky s komerčně dostupným bleskem, který má napětí 250 V nebo více nebo má opačnou polaritu než fotoaparát. Může to způsobit poruchu.

Poznámky k hledáčku a blesku (pouze pro modely s hledáčkem nebo bleskem)

 • Dávejte pozor, abyste si při zatlačování hledáčku nebo blesku nepřivřeli prst. (Pouze pro modely s pohyblivým hledáčkem nebo bleskem)
 • Pokud se do hledáčku nebo blesku dostane voda, prach nebo písek, může dojít k poruše. (Pouze pro modely s pohyblivým hledáčkem nebo bleskem)

Poznámky k hledáčku (pouze pro modely s hledáčkem)

 • Při snímání s hledáčkem můžete pociťovat napětí v očích, únavu, kinetózu nebo nevolnost. Doporučujeme, abyste při snímání s hledáčkem dělali pravidelné přestávky.
  V případě, že vám nebude zcela dobře, přestaňte hledáček používat, dokud vám nebude lépe, a pokud to bude nutné, obraťte se na lékaře.
 • Pokud je vytažena očnice, nezasouvejte hledáček násilím. Může to způsobit poruchu. (Pouze pro modely s pohyblivým hledáčkem a očnicí, kterou lze vytáhnout)
 • Pokud pohybujete fotoaparátem a současně se díváte do hledáčku nebo pohybujete očima, snímek v hledáčku může být zkreslený nebo se jeho barva může změnit. Jedná se o charakteristiku objektivu nebo zobrazovacího zařízení a nejedná se o vadu. Když pořizujete snímek, doporučujeme, abyste se dívali na střední část hledáčku.
 • Snímek může být na okrajích hledáčku trochu zkreslený. Nejedná se o závadu. Když chcete vidět celou kompozici se všemi detaily, můžete také použít displej.
 • Pokud fotoaparát používáte v chladném prostředí, může snímek zanechávat stopu. Nejedná se o závadu.

Poznámky k displeji

 • Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.
 • Pokud se na displej dostaly kapky vody nebo jiné tekutiny, otřete je suchou tkaninou. Pokud zůstane displej mokrý, jeho povrch se může změnit nebo poškodit. Může to způsobit poruchu.
 • Pokud fotoaparát používáte v chladném prostředí, může snímek zanechávat stopu. Nejedná se o závadu.

Kompatibilita obrazových dat

Tento přístroj odpovídá univerzálnímu standardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedenému organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Služby a software poskytované jinými společnostmi

Síťové služby, obsah a [operační systém a] software tohoto přístroje mohou podléhat specifickým smluvním podmínkám a mohou být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny a je možné, že bude vyžadovat poplatky, registrace a informace o kreditních kartách.

Poznámky k připojení k Internetu

Připojte fotoaparát k síti přes směrovač nebo se připojte k portu LAN stejné funkce. Pokud se připojíte jiným způsobem, mohou se vyskytnout problémy se zabezpečením.