Poznámky k paměťové kartě

 • Pokud dlouho opakovaně pořizujete a mažete snímky, může dojít v souboru na paměťové kartě k fragmentaci dat, a uprostřed natáčení videosekvence může dojít k přerušení záznamu. V takovém případě uložte své snímky do počítače nebo na jiné úložiště a proveďte příkaz [Formátovat] pomocí fotoaparátu.
 • Nevytahujte blok akumulátorů nebo paměťovou kartu, neodpojujte kabel USB nebo nevypínejte fotoaparát, dokud svítí kontrolka přístupu. To může způsobit poškození dat na paměťové kartě.
 • Kvůli ochraně nezapomeňte data zálohovat.
 • Není zaručeno, že všechny paměťové karty budou pracovat správně.
 • Snímky zaznamenané na paměťové kartě SDXC nelze při připojení kabelem USB importovat nebo přehrávat na počítačích nebo AV zařízeních, která nejsou kompatibilní se systémem exFAT . Před připojením zařízení k fotoaparátu si ověřte, zda je se systémem exFAT kompatibilní. Pokud fotoaparát připojíte k nekompatibilnímu zařízení, můžete být vyzváni k naformátování karty. Nikdy po této výzvě kartu neformátujte, protože by došlo ke smazání veškerých dat na kartě. (exFAT je souborový systém používaný na paměťových kartách SDXC.)
 • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
 • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte za následujících podmínek:
  • extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci
  • místa vystavená přímému slunci
  • vlhké prostředí nebo prostředí s výskytem korozívních látek
 • Pokud se paměťová karta používá v blízkosti oblastí se silným magnetickým polem nebo na místech se statickou elektřinou nebo elektrickým šumem, mohou být data na paměťové kartě poškozena.
 • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem.
 • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.
 • Paměťovou kartu nerozebírejte ani neupravujte.
 • Po delším používání může být paměťová karta horká. Při manipulaci s ní buďte opatrní.
 • Není zaručeno, že paměťová karta naformátovaná na počítači bude na přístroji pracovat. Formátujte paměťovou kartu pomocí tohoto přístroje.
 • Rychlost čtení/zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení.
 • Když píšete do prostoru pro poznámky na paměťové kartě, netlačte příliš silně.
 • Na paměťovou kartu a adaptér na paměťové karty neumísťujte nálepky.
 • Pokud je přepínač ochrany proti zápisu nebo vymazání paměťové karty nastaven do polohy LOCK, nemůžete nahrávat ani mazat snímky. V takovém případě nastavte přepínač do polohy pro záznam.
 • Používání média Memory Stick Micro nebo paměťové karty microSD s přístrojem:
  • Dejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili do vyhrazeného adaptéru. Pokud vložíte paměťovou kartu do přístroje bez adaptéru pro paměťovou kartu, možná ji nebudete moci z přístroje vytáhnout.
  • Při vkládání paměťové karty do adaptéru dbejte na to, aby byla karta vložena ve správném směru a poté ji zasuňte co nejdál. Pokud nebude karta zasunuta správně, může způsobit poruchu.
 • Média Memory Stick PRO Duo a Memory Stick PRO-HG Duo:
  • Tento Memory Stick je vybaven funkcí MagicGate. MagicGateje technologie na ochranu autorských práv, která používá šifrování.
   Nahrávání/přehrávání dat, které vyžaduje funkce MagicGate nelze s tímto přístrojem provádět.
  • Je podporován vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní.