Zobr. jako skupinu

Nastaví, zda se zobrazí snímky pořízené při nepřetržitém snímání nebo snímky pořízené při intervalovém snímání jako skupina.

  1. MENU → (Přehrávání) → [Zobr. jako skupinu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Zobrazí snímky jako skupinu.
Vyberte skupinu a stisknutím středu řídicího kolečka přehrajte snímky ve skupině.
Vypnuto:
Nezobrazí snímky jako skupinu.

Tip

  • Následující snímky budou seskupeny.
    • Snímky pořízené s [Režim pohonu] nastaveným na [Kontinuální snímání] (Jedna sekvence snímků pořízená kontinuálně přidržením stisknutého tlačítka spouště při nepřetržitém snímání bude jedna skupina.)
    • Snímky pořízené s [Fce interval. sním.] (Snímky pořízené při jedné sekvenci intervalového snímání budou jedna skupina.)
  • Na obrazovce přehledu snímků se nad skupinou zobrazí ikona (Zobr. jako skupinu).

Poznámka

  • Snímky lze seskupit a zobrazit, pouze když je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat]. Když není nastaven na [Přehled dat], snímky nelze seskupit a zobrazit, přestože je [Zobr. jako skupinu] nastaveno na [Zapnuto].
  • Pokud vymažete tuto skupinu, všechny snímky ve skupině budou vymazány.