Specifikace snímků, které se mají tisknout (Specifikace tisku)

Můžete předem specifikovat na paměťové kartě, které fotografie chcete později vytisknout. Na specifikovaných snímcích se objeví ikona (tisk). DPOF znamená „Digital Print Order Format“ (formát pro digitální tisk).
Nastavení DPOF bude zachováno i po tisku snímku. Doporučujeme, abyste toto nastavení po tisku zrušili.

  1. MENU(Přehrávání) → [Specifikace tisku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Více snímků:

Vybere snímky pro tisk.

(1) Vyberte snímek a stiskněte střed řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se zobrazí značka (zaškrtnutí). Chcete-li zrušit výběr, stiskněte opět střed a vymažte značku z okénka.

(2) Pro tisk dalších snímků opakujte krok (1). Pro výběr všech snímků z jistého data nebo složky vyberte zaškrtávací okénko pro datum nebo složku.

(3) MENU[OK].

Zrušit vše:
Vymaže všechny značky DPOF.
Nastavení tisku:
Nastaví, zda se na snímky označené značkami DPOF vytiskne datum.
  • Poloha nebo velikost data (uvnitř nebo vně snímku) se může lišit podle tiskárny.

Poznámka

  • K následujícím souborům nelze přidat značku DPOF:
    • Snímky RAW
  • Počet kopií nelze specifikovat.
  • Některé tiskárny nepodporují funkci tisku data.