Dálk. ovl. Bluetooth

Fotoaparát můžete ovládat pomocí dálkového ovládání Bluetooth (prodává se samostatně). Podrobnosti o kompatibilních dálkových ovladačích viz webová stránka Sony ve vaší oblasti nebo se obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.

Předem vyberte MENU (Síť) → [Nastavení Bluetooth][Funkce Bluetooth][Zapnuto]. Nahlédněte do návodu k obsluze pro dálkové ovládání Bluetooth.

 1. Na fotoaparátu vyberte MENU →(Síť) → [Dálk. ovl. Bluetooth][Zapnuto].
  • Pokud s fotoaparátem není aktuálně spárováno žádné zařízení Bluetooth, objeví se obrazovka pro párování popsaná v kroku 2.
 2. Pro zobrazení obrazovky pro párování vyberte na fotoaparátu MENU → (Síť) → [Nastavení Bluetooth][Párování].
 3. Na dálkovém ovládání Bluetooth proveďte párování.
  • Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dálkového ovládání Bluetooth.
 4. Na fotoaparátu vyberte [OK] na potvrzovací obrazovce pro spojení Bluetooth.
  • Párování je dokončeno a nyní můžete fotoaparát ovládat z dálkového ovládání Bluetooth. Když už jednou zařízení spárujete, můžete fotoaparát a dálkové ovládání Bluetooth propojit v budoucnu znovu, když nastavíte [Dálk. ovl. Bluetooth] na [Zapnuto].

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Umožňuje činnost dálkového ovládání Bluetooth.
Vypnuto:
Vypíná činnost dálkového ovládání Bluetooth.

Tip

 • Spojení Bluetooth je aktivní pouze, když ovládáte fotoaparát pomocí dálkového ovládání Bluetooth.
 • Pokud funkce nepracuje správně, nahlédněte do následujících poznámek a proveďte párování znovu.
  • Potvrďte, že fotoaparát není připojen k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth.
  • Potvrďte, že je [Režim letadlo] pro fotoaparát nastaveno na [Vypnuto].
  • Proveďte [Reset síťových nast.] fotoaparátu.

Poznámka

 • Když inicializujete fotoaparát, vymažou se také párovací informace. Pokud chcete používat dálkové ovládání Bluetooth, proveďte párování znovu.
 • Pokud je spojení Bluetooth nestabilní, odstraňte všechny překážky, například lidi nebo kovové předměty mezi fotoaparátem a spárovaným dálkovým ovládáním Bluetooth.
 • Když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaveno na [Zapnuto], nemůžete používat funkci propojení informací o poloze.
 • Když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaveno na [Zapnuto], fotoaparát se nepřepne do režimu úspory energie. Změňte nastavení na [Vypnuto], když přestanete používat dálkové ovládání Bluetooth.