Zobrazení značky (video)

Nastaví, zda se při snímání videa na displeji zobrazí značky nastavené pomocí [Nastavení značky].

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Zobrazení značky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Značky se zobrazí. Značky se nenahrají.
Vypnuto:
Žádná značka se nezobrazí.

Poznámka

  • Značky se zobrazí při snímání v pohotovostním režimu videa nebo při nahrávání videa.
  • Značky nelze zobrazit, když používáte [Zvětšení zaostření].
  • Značky se zobrazí na displeji. (Nemůžete vysílat značky.)