Snímání super zpomaleného videa (Nastavení HFR)

Při snímání se snímkovou frekvencí rychlejší než je formát nahrávání, můžete nahrát velmi zpomalená videa.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Vys. sním. frekvence] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  Režim snímání bude nastaven na [Vys. sním. frekvence] a objeví se obrazovka pro nastavení snímání.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  • Požadovaný režim expozice můžete upravit výběrem MENU (Nastavení snímání2) → [Režim expozice].

 2. MENU → (Nastavení snímání2) → [Nastavení HFR] a zvolte požadovaná nastavení pro [Nast. záznamu], [Snímk. frekvence], [Nastavení priority] a [Časov. nahrávání].
 3. Namiřte fotoaparát na objekt a upravte nastavení - například ostření.
  • Můžete také změnit další nastavení, například režim ostření, citlivost ISO atd.
  • Jakmile fotoaparát vstoupí do pohotovostního režimu snímání, zaostření se uzamkne, i když použijete automatické zaostřování. Pokud nemůžete zaostřit na požadovaný objekt automatickým ostřením, použijte ruční ostření.
 4. Stiskněte střed řídicího kolečka.
  Obrazovka pro nastavení snímání se zavře a fotoaparát se přepne do pohotovostního režimu snímání.

  • V pohotovostním režimu snímání nelze upravit expozici, ostření, ovládání zoomu atd. Pokud chcete změnit nastavení snímání, stiskněte znovu střed řídicího kolečka, čímž se vrátíte na displej nastavení snímání.
 5. Stiskněte tlačítko MOVIE (video).
  Když je [Časov. nahrávání] nastaven na [Spoušť začátku]:
  Spustí se záznam (snímání) videa. Když znovu stisknete tlačítko MOVIE nebo když uplyne dostupná délka záznamu, záznam videa skončí a fotoaparát začne nahrávat zaznamenané video na paměťovou kartu.
  Když je [Časov. nahrávání] nastaveno na [Spoušť konce] nebo [Polov. spoušť konce]:
  Záznam videa skončí a fotoaparát začne nahrávat zaznamenané video na paměťovou kartu.

Podrobnosti o položkách menu

Nast. záznamu :
Vybere snímkovou frekvenci z [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] a [24p 50M*].
* Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.
Snímk. frekvence :
Vybere snímkovou frekvenci z [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] a [960fps]/[1000fps].
Nastavení priority :
Výběrem [Priorita kvality] dáte přednost obrazové kvalitě a [Priorita doby nahráv.] délce doby pro nahrávání videa.
Časov. nahrávání :
Vybere, zda se bude nahrávat po nastavenou dobu po stisknutí tlačítka MOVIE ([Spoušť začátku]) nebo po nastavenou dobu do stisknutí tlačítka MOVIE ([Spoušť konce]/[Polov. spoušť konce]).


Snímková frekvence

Při super zpomaleném snímání videa snímá fotoaparát s vyšší rychlostí závěrky, než je počet snímků za sekundu. Například když je [Snímk. frekvence] nastavena na [960fps], bude rychlost závěrky na snímek vyšší než přibl. 1/1000 sekundy, aby bylo možno nasnímat 960 snímků za sekundu. Pro udržení této rychlosti závěrky je nutné dostatečné okolní světlo při snímání. Pokud není okolní světlo dostatečné, bude citlivost ISO vyšší a tím bude vyšší i šum.


Nejkratší vzdálenost pro snímání

Snímek nebude zaostřený, když bude objekt příliš blízko, například při snímání makro. Snímejte z nejkratší vzdálenosti pro snímání (strana W: přibl. 5 cm, strana T: přibl. 30 cm (od objektivu)) nebo větší.


Načasování záznamu

V závislosti na nastavení [Časov. nahrávání] je vztah mezi tím, kdy stisknete tlačítko MOVIE, a nahranou částí videa znázorněn níže.


[Spoušť začátku]
Při stisknutí tlačítka MOVIE se spustí záznam (snímání) videa. Když znovu stisknete tlačítko MOVIE nebo když uplyne dostupná délka záznamu, záznam videa skončí a fotoaparát začne nahrávat zaznamenané video na paměťovou kartu.

Obrázek nastavení doby snímání pomocí počátečního bodu

(A): Bod, kdy dojde ke stisknutí tlačítka MOVIE
(B): Nahraná část
(C): Probíhá nahrávání na paměťovou kartu (Nemůžete spustit další část snímání.)


[Spoušť konce]/[Polov. spoušť konce]
Jakmile fotoaparát vstoupí do pohotovostního režimu snímání, spustí se ukládání do vyrovnávací paměti (dočasný záznam videa fotoaparátem). Když zaznamenávaná data naplní vyrovnávací paměť, začnou se postupně přepisovat stará data. Když stisknete tlačítko MOVIE, fotoaparát začne nahrávat video po nastavenou dobu vypočítanou zpětně od tohoto bodu na paměťovou kartu.
 • Pomocí [Spoušť konce] se nahraje video s maximální možnou dobou. Pomocí [Polov. spoušť konce] se nahraje video s polovinou maximální možné doby. Pomocí [Polov. spoušť konce] je také doba nahrávání záznamu na paměťovou kartu kratší než pomocí [Spoušť konce].
Spoušť konce

Obrázek nastavení doby snímání pomocí koncového bodu

Polov. spoušť konce

Obrázek nastavení doby snímání pomocí poloviny koncového bodu

(A): Bod, kdy dojde ke stisknutí tlačítka MOVIE
(B): Nahraná část
(C): Probíhá nahrávání na paměťovou kartu (Nemůžete spustit další část snímání.)
(D): Probíhá ukládání do vyrovnávací paměti


Obnovené snímání

Nahrávání můžete zrušit výběrem [Zrušit] na displeji. Video nahrané do okamžiku, kdy jste zrušili nahrávání, bude však uloženo.


Rychlost přehrávání

Rychlost přehrávání se mění podle přiřazení [Snímk. frekvence] a [Nast. záznamu], jak je uvedeno níže.
Snímk. frekvence Nast. záznamu: 24p 50M* Nast. záznamu: 30p 50M/25p 50M Nast. záznamu: 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps 10krát pomalejší 8krát pomalejší / 10krát pomalejší 4krát pomalejší / 5krát pomalejší
480fps/500fps 20krát pomalejší 16krát pomalejší / 20krát pomalejší 8krát pomalejší / 10krát pomalejší
960fps/1000fps 40krát pomalejší 32krát pomalejší / 40krát pomalejší 16krát pomalejší / 20krát pomalejší

*Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

[Nastavení priority] a doba snímání

Nastavení priority Snímk. frekvence Efektivní počet pixelů přečtených ze snímače obrazu Doba snímání
Priorita kvality 240fps/250fps 1824×1026 Asi 2 sekundy
Priorita kvality 480fps/500fps 1824×616 Asi 1 sekundy
Priorita kvality 960fps/1000fps 1244×420 Asi 1 sekundy
Priorita doby nahráv. 240fps/250fps 1824×616 Asi 3 sekundy
Priorita doby nahráv. 480fps/500fps 1292×436 Asi 3 sekundy
Priorita doby nahráv. 960fps/1000fps 912×308 Asi 3 sekundy


Doba přehrávání

Například když snímáte přibl. 4 sekundy s [Nast. záznamu] nastaveným na [24p 50M]*, [Snímk. frekvence] nastavenou na [960fps] a [Nastavení priority] nastaveným na [Priorita doby nahráv.], bude rychlost přehrávání 40krát nižší a doba přehrávání bude přibl. 160 sekund (přibl. 2 minuty a 40 sekund).

* Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

Poznámka

 • Zvuk nebude nahrán.
 • Video bude nahráno ve formátu XAVC S HD.
 • Po stisknutí tlačítka MOVIE může chvíli trvat, než bude nahrávání ukončeno. Před dalším snímání počkejte, dokud se fotoaparát nepřepne do pohotovostního režimu pro snímání.