Fce interval. sním.

Můžete automaticky pořídit sérii fotografií s intervalem snímání a počtem snímků, které si nastavíte předem (intervalové snímání). Z fotografií pořízených při intervalovém snímání můžete pak udělat video pomocí počítačového softwaru Imaging Edge (Viewer). Ve fotoaparátu z fotografií video udělat nelze.


Podrobnosti o intervalovém snímání naleznete na následující adrese URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/dc/zv-1/l/interval.php

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Fce interval. sním.][Intervalové snímání][Zapnuto].
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Fce interval. sním.] → Vyberte položku, kterou chcete nastavit, a požadované nastavení.
 3. Stiskněte tlačítko spouště.

  Když uplyne doba nastavená pro [Čas zahájení snímání], začne snímání.

  • Když se dokončí počet snímků nastavený pro [Počet snímků], fotoaparát se vrátí do pohotovostního režimu obrazovky pro intervalové snímání.

Podrobnosti o položkách menu

Intervalové snímání:
Nastaví, zda se má provádět intervalové snímání. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
Čas zahájení snímání:
Nastaví čas mezi stiskem tlačítka spouště a zahájením intervalového snímání. (1 sekunda až 99 minut 59 sekund)
Interval snímání:
Nastaví interval snímání (čas mezi momenty expozice jednotlivých snímků). (1 sekunda až 60 sekund)
Počet snímků:
Nastaví počet snímků pro intervalové snímání. (1 snímek až 9999 snímků)
Citlivost sled. AE:
Nastaví citlivost sledování automatické expozice oproti změně ve světelností při intervalovém snímání. Pokud vyberete [Nízká], změny expozice při intervalovém snímání budou hladší. ([Vysoká]/[Střední]/[Nízká])
Typ závěrky v interv.:
Nastaví typ závěrky při intervalovém snímání. ([Mechanická závěrka]/[Elektronická závěrka])
Priorita interv. sním.:
Nastaví, zda bude mít prioritu interval při snímání, když bude režim expozice [Program auto] nebo [Priorita clony] a rychlost závěrky bude delší než čas nastavený pro [Interval snímání]. ([Zapnuto]/[Vypnuto])

Tip

 • Pokud stisknete tlačítko závěrky při intervalovém snímání, intervalové snímání bude ukončeno a fotoaparát se vrátí na pohotovostní obrazovku pro intervalové snímání.
 • Pro návrat do normálního režimu snímání vyberte MENU → (Nastavení snímání1) → [Fce interval. sním.][Intervalové snímání][Vypnuto].
 • Pokud stisknete klávesu, ke které byla přiřazena jedna z následujících funkcí v okamžiku, kdy začne snímání, funkce zůstane aktivní při intervalovém snímání, i když nebudete tlačítko držet stisknuté.
  • [Fixace AEL]
  • [fixace AEL]
  • [Zámek řízení AF/MF]
 • Pokud nastavíte [Zobr. jako skupinu] na [Zapnuto], zobrazí se fotografie pořízené funkcí intervalového snímání ve skupinách.
 • Fotografie pořízené při intervalovém snímání lze přehrávat kontinuálně na fotoaparátu. Pokud chcete vytvořit video z fotografií, můžete si zobrazit náhled výsledku.

Poznámka

 • Možná nepůjde nahrát daný počet snímků. Záleží na zbývající kapacitě baterie a množství volného místa na nahrávacím médiu. Při snímání dodávejte napájení přes USB a používejte paměťovou kartu s dostatečným prostorem.
 • Když je interval snímání krátký, může se fotoaparát snadno zahřát. Podle okolní teploty možná nepůjde nahrát nastavený počet snímků, protože fotoaparát může zastavit záznam na ochranu zařízení.
 • Při intervalovém snímání (včetně doby mezi stiskem tlačítka spouště a začátkem snímání) nemůžete pracovat s vyhrazenou obrazovkou nastavení snímání nebo s obrazovkou MENU. Můžete však upravit některá nastavení přiřazená řídicímu kolečku, například rychlost závěrky.
 • Při intervalovém snímání se nezobrazuje automatický náhled.
 • [Typ závěrky v interv.] je nastaven na [Elektronická závěrka] ve výchozích nastaveních, bez ohledu na nastavení pro [Typ závěrky].
 • Intervalové snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na jinou hodnotu než P/A/S/M
 • Volitelné rychlosti závěrky se mohou lišit v závislosti na nastavení pro [Typ závěrky v interv.].