Använda funktionsmenyn

Om du trycker på Fn (funktion)-knappen under fotograferingen visas en meny som innehåller funktioner som används ofta, till exempel ljudinspelningsnivå och skärpeinställningssätt, på skärmen (funktionsmenyn). Det gör det möjligt för dig att snabbt komma åt funktioner.

Exempel på funktionsmeny

Vilka funktioner som visas varierar beroende på kamerans status.

Figur över skärmen för funktionsmenyn

Tips

  • Använd MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Fn-menyinställ.] för att registrera dina favoritfunktioner på funktionsmenyn. Du kan registrera 12 funktioner för fotografering av stillbilder och 12 funktioner för filminspelning separat.
  • När [Pekfunktion] är satt till [På] går det att peka på menyskärmen.
  • När [Pekfunktion] är satt till [På] kan du även öppna [Fn-menyinställ.] genom att hålla ned ikonen på funktionsmenyn.
  • När [Svep upp] är inställt på [Öppna Fn-meny] kan funktionsmenyn visas med pekfunktioner genom att snabbt svepa uppåt på tagningsskärmen.
  • Svep nedåt från området utanför funktionsmenyn eller tryck på området utanför funktionsmenyn för att stänga funktionsmenyn.
  1. Tryck på Fn (funktion)-knappen.

  2. Tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten för att välja en funktion att ställa in.


För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj ikonen för önskad funktion och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.

Figur som visar var manöverguiden visas