Använda menyn

Du visar menyskärmen genom att trycka på MENU-knappen. Du kan ändra inställningarna för samtliga kamerafunktioner, inklusive tagning och uppspelning, eller utföra en funktion från menyskärmen.

Figur över MENU-knappens position och menyskärmen

(A) Menyflikar

Menyflikarna är kategoriserade utifrån användningsscenario, till exempel tagning, uppspelning, nätverksinställningar osv.

(B) Menygrupp

Inom varje flik grupperas menyvalen efter funktion.
Numret som är tilldelat till gruppen är serienumret i fliken. Se numret för att avgöra var den använda gruppen hör hemma.

(C) Menyval

Välj den funktion som du vill ställa in eller utföra.

Tips

 • Namnet på den valda fliken eller gruppen visas längst upp på skärmen.
 • När [Pekfunktion] är satt till [På] går det att peka på menyskärmen.


Grundläggande funktioner på menyskärmen

 1. Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen.
 2. Rör dig inom menyträdet och leta upp önskat menyval genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • Vilka menyval som visas varierar mellan stillbildstagningslägena och filminspelningslägena.

   Figur som visar förflyttningar inom menyhierarkin

   (A) Menyflikar

   (B) Menygrupper

   (C) Menyval

 3. Tryck i mitten på styrratten för att välja ett menyalternativ.

  Inställningsskärmen eller utförandeskärmen för menyalternativet visas på bildskärmen.

 4. Välj en parameter eller utför funktionen.
  • Om du vill avbryta ändringen av en parameter trycker du på MENU-knappen och går tillbaka till föregående skärm.
 5. Tryck på MENU-knappen för att lämna menyskärmen.

  Du återgår till tagningsskärmen eller uppspelningsskärmen.


Förhållandet mellan tagningsläget och menyskärmen

Vilka menygrupper och menyval som visas på flikarna [Tagning], [Exponering/Färg] och [Fokus] varierar beroende på tagningsläget.


Stillbildstagningslägen (AUTO/P/A/S/M)

 • Menyval för stillbildstagning visas.*

* Eftersom det går att spela in filmer med MOVIE (film)-knappen även i stillbildstagningsläget visas även vissa grundläggande menyval för filmer.


Filminspelningslägen ( /S&Q)

 • Menyval för inspelning av filmer visas.

Ikoner som används i ”Hjälpguide”

stillbild: Menyval som visas i stillbildstagningslägena

film, slow motion och quick motion: Menyval som visas i filminspelningslägena och inspelningslägena för slow motion/quick motion

stillbild, film, slow motion och quick motion: Menyval som visas i något av stillbildstagningslägena, filminspelningslägena eller inspelningslägena för slow motion/quick motion