Filminspelning (Intelligent auto)

I detta avsnitt beskrivs hur du spelar in filmer i läget [Intelligent auto]. I läget [Intelligent auto] ställer kameran automatiskt in skärpan och fastställer automatiskt exponeringen baserat på tagningsförhållandena.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja filminspelningsläget.

  Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

  • Varje gång du trycker på knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.
 2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Fotoläge][Intelligent auto].
 3. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.

  • Det går även att börja filma genom att peka på ikonen för pekmanövrer på skärmen när [Pekfunktion] är inställd på [På].
 4. Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Välja inspelningsformat ( Filformat)

Upplösningen och graden av kompatibilitet varierar beroende på inspelningsformatet (XAVC S 4K/XAVC S HD). Välj format utifrån syftet med filmen som ska spelas in.

Ställa in bildrutehastigheten eller bildkvaliteten ( Filminställningar)

Bildrutehastigheten avgör hur jämna rörelser blir i filmer. ([Filminställningar][Bildhast. inspeln.])

Bildkvaliteten ändras med bithastigheten. ([Filminställningar][Inspelningsinst.])

Om bithastigheten är hög ökar mängden information och du kan spela in filmer med hög kvalitet. Detta medför dock större datamängder.

Ställ in bildrutehastigheten och bithastigheten utifrån dina önskemål och syftet med inspelningen.

Justera exponeringen ( Fotoläge)

Exponeringsläget går att välja med [Fotoläge]. Välj exponeringsläge genom en kombination av slutartid och bländarvärde.

Välja fokuseringsmetod ( Fokusläge/ Fokusområde)

Välj (Kontinuerlig AF) eller (Manuellt fokus) som inställning för [Fokusläge]. Du kan specificera skärpeinställningsområdet genom att ställa in [Fokusområde].


Tips

 • Du kan även tilldela funktionen för start/stopp av filminspelning till en önskad knapp.
 • Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
 • Det kan hända att användningsljud från kameran och objektivet spelas in vid filminspelning. För att förhindra att ljud spelas in sätter du [Ljudinspelning] till [Av].

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • Du kan inte börja spela in en film medan data skrivs. Vänta tills skrivningen av data är klar och ”STBY” visas innan du börjar spela in en film.
 • Om ikonen (överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för information om hur länge det går att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen MOVIE igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.