Att observera angående minneskort

 • Om ikonen (överhettningsvarning) visas på bildskärmen ska du inte ta ur minneskortet ur kameran med detsamma. Vänta i stället en liten stund efter det att du har stängt av kameran och ta sedan ur minneskortet. Om du rör vid minneskortet medan det är varmt kan du tappa det och minneskortet kan skadas. Var försiktig när du tar ur minneskortet.
 • När man tar bilder och raderar bilder om och om igen under lång tid kan det hända att data i filerna på minneskortet blir fragmenterade, vilket kan leda till att filminspelningar plötsligt avbryts mitt under en tagning. Om det skulle inträffa, så spara dina bilder på en dator eller någon annan lagringsplats, och utför sedan kommandot [Formatera] med den här kameran.
 • Ta inte ut batteripaketet eller minneskortet, koppla inte loss USB-kabeln, och stäng inte av kameran medan åtkomstlampan lyser. Det kan leda till att data på minneskortet blir förstörda.
 • Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.
 • Vi kan inte garantera att alla minneskort fungerar ordentligt.
 • Bilder som är lagrade på ett SDXC-minneskort går inte att importera till eller spela upp på datorer eller AV-enheter som inte är kompatibla med exFAT när de ansluts via en USB-kabel. Kontrollera att apparaten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till den här kameran. Om man ansluter kameran till en inkompatibel apparat kan det hända att det visas en uppmaning att formatera minneskortet. Formatera aldrig minneskortet om en sådan uppmaning visas, eftersom alla data på minneskortet då blir raderade.
  (exFAT är det filsystem som används på SDXC-minneskort.)
 • Utsätt inte minneskort för vatten.
 • Undvik att slå på, böja eller tappa minneskort.
 • Undvik att använda eller förvara minneskort under följande sorters förhållanden:
  • På platser med hög temperatur, t.ex. i en bil som står parkerad i solen
  • På platser rakt i solen
  • På platser där det är fuktigt eller där det förekommer frätande substanser
 • Om minneskortet används i närheten av områden med starka magnetfält, eller på platser som utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar, finns det risk att data på minneskortet blir skadade.
 • Undvik att röra vid kontaktdelen på minneskort med fingrarna eller med metallföremål.
 • Låt inte minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.
 • Försök inte ta isär eller ändra på minneskort.
 • Minneskort kan vara varma när de precis har använts en lång stund. Var försiktig när du hanterar det.
 • Vi kan inte garantera att minneskort som formaterats i en dator fungerar ordentligt i den här produkten. Se till att formatera minneskortet i den här produkten.
 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
 • Undvik att trycka onödigt hårt när du skriver i anteckningsområdet på minneskortet.
 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar. Det kan hända att det inte går att ta ur minneskortet.
 • Om skriv- eller raderingsskyddet på ett SD-minneskort är satt i läget LOCK går det inte att lagra eller radera bilder. Ställ i så fall in omkopplaren på lagringsläget i stället.
 • För att använda ett Memory Stick Micro-minneskort eller microSD-minneskort i den här produkten:
  • Var noga med att sätta i minneskortet i en speciellt avsedd adapter. Om man sätter i minneskortet direkt i produkten utan att använda en minneskortsadapter kan det hända att det inte går att mata ut minneskortet ur produkten igen.
  • Kontrollera att minneskortet är vänt på rätt håll innan du sätter i det i minneskortsadaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet inte är isatt på rätt sätt finns det risk för fel.
 • Angående Memory Stick PRO Duo-minneskort och Memory Stick PRO-HG Duo-minneskort:
  • Denna typ av Memory Stick-minneskort är utrustad med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder kryptering.
   Datalagring och uppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra med denna produkt.
  • Dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt stöds.