Tagning av stillbilder (Intelligent auto)

I det här avsnittet beskrivs hur du tar stillbilder i läget [Intelligent auto]. I läget [Intelligent auto] ställer kameran automatiskt in skärpan och bestämmer automatiskt exponeringen baserat på tagningsförhållandena.
 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja tagningsläget för stillbilder.

  Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

  • Varje gång du trycker på knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.
 2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Fotoläge][Intelligent auto].
  Tagningsläget ställs in på (Intelligent auto).
 3. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.
 4. Rikta kameran mot motivet.
 5. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och indikatorn () tänds.

  • Det kortaste tagningsavståndet är ungefär 5 cm (från objektivet).
 6. Tryck ner avtryckaren helt.

För att själv välja skärpeinställningssätt ( Fokusläge / Fokusområde)

Ställ in [Fokusläge] efter tagningsförhållandena. Du kan även ange position och räckvidd för skärpa med [Fokusområde].


Tagning med skärpeinställning på mänskliga ögon

Funktionen [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv] är aktiverad som förval, vilket innebär att du kan använda funktionen Ögon-AF omedelbart.


Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

När du ställer in skärpan på motivet låses skärpan när avtryckaren trycks ned halvvägs. Gå över till önskad bildkomposition och tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.

 • Ställ in [Fokusläge] (Enbilds-AF).
 • Om du ställer in [Fokusområde][Mittenfixering] går det lättare att ställa in skärpan på motiv som är placerade i mitten på skärmen.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Komponera om tagningen eller ändra inställningar för fokusläge eller fokusområde.
 • Standardinställningen för [Ikonpekfunktion] är [På], så du kan även ta stillbilder genom att peka på avtryckaren som visas på bildskärmen.

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas. Om du gör det kan inte bilderna lagras på normalt sätt.