Markörvisning

film, slow motion och quick motion

Vid filminspelning kan du ställa in om markörer ska visas eller ej på bildskärmen och välja vilka typer av markörer som ska användas.

  1. MENU (Tagning) → [Markörvisning] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Markörvisning:
Används för att ställa in om markörer ska visas eller ej. ([På] / [Av])
Mittmarkör:
Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten av tagningsskärmen. ([Av] / [På])
Markör bildförhå.:
Används för att ställa in bildförhållandemarkören. ([Av] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])
Säkerhetszon:
Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV. ([Av] / [80%] / [90%])
Guideram:
Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken. ([Av] / [På])

Tips

  • Det går att visa flera markörer samtidigt.
  • Placera motivet i [Guideram]-korspunkten för att få en balanserad komposition.

OBS!

  • Markörerna visas när tagningsläget är satt till [Film] eller [S&Q-motion] eller vid inspelning av filmer.
  • Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
  • Markörerna visas på bildskärmen. (Markörerna går inte att mata ut.)