Intervalltagnfunk.

stillbild

Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). Du kan sedan skapa en intervallfilm av stillbilderna som tagits med intervalltagning med hjälp av datorprogramvaran Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan inte skapa en film från stillbilderna på kameran.


För mer information om intervalltagning, se supportsidan för Imaging Edge Desktop.

https://www.sony.net/disoft/help/

 1. MENU (Tagning) → [Matningsläge][Intervalltagnfunk.][Intervalltagning][På].
 2. MENU (Tagning) → [Matningsläge][Intervalltagnfunk.] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.
 3. Tryck på avtryckaren.

  Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.

  • Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:
Anger om intervalltagning ska användas. ([Av]/[På])
Starttid för tagning:
Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)
Tagningsintervall:
Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)
Antal tagningar:
Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9 999 bilder)
Känsl. för AE-spårn.:
Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])

Tips

 • Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
 • För att återgå till det vanliga tagningsläget sätter du [Intervalltagning] till [Av].
 • Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
  • [AEL intryckt]
  • [Spot-AEL]
  • [Håll AF/MF-väljare]
 • När [Visa som grupp] är [På] visas stillbilder som är tagna med intervalltagning i grupper.
 • Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

 • Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
 • När tagningsintervallet är kort kan det hända att kameran blir varm. Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att det inte går att lagra det inställda antalet bilder eftersom kameran kan stoppa inspelningen för att skydda utrustningen.
 • Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) kan du inte använda den särskilda tagningsskärmen eller MENU-skärmen. Vissa inställningar som slutartiden går att ställa in genom att trycka på den del av styrratten som funktionen är tilldelad till.
 • Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.