Matningsläge

stillbild

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller tagning med självutlösare.

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → önskad inställning.
    • Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning:
Detta är det normala tagningsläget.
Kontin. tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Kont. prio hast.:
Kameran fortsätter att ta bilder hela tiden på hög hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Sjlvutls. (enkel) :
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.