Bildprofil (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ändra inställningarna för färgton, gradering osv.

För mer information om ”Bildprofil”, se
https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html

Även om [Bildprofil] kan användas för både stillbilder och filmer är denna funktion huvudsakligen avsedd för filmer.

För att skräddarsy bildprofilen

Det går att skräddarsy bildkvaliteten genom att fininställa bildprofilpunkter som [Gamma] och [Detalj]. Anslut kameran till en TV eller bildskärm för att justera dessa parametrar, och kontrollera bilden på skärmen medan du justerar dem.

 1. MENU (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Bildprofil] → den profil du vill ändra.
 2. Hoppa till punktindexskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten.
 3. Välj den punkt som du vill ändra genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
 4. Välj önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten.

För att använda en förinställd bildprofil

Standardinställningarna [PP1] till [PP10] för filmer finns förlagrade i kameran baserade på olika tagningsförhållanden.

MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Bildprofil] → önskad inställning.

PP1:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Movie]
PP2:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Still]
PP3:
Inställningsexempel med naturliga färgtoner med användning av gammakurvan [ITU709]
PP4:
Inställningsexempel med naturliga färgtoner som följer ITU709-standarden
PP5:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine1]
PP6:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine2]
PP7:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log2]
PP8:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3.Cine] under [Färgläge].
PP9:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3] under [Färgläge].
PP10:
Inställningsexempel vid filminspelning i HDR med användning av gammakurvan [HLG2]


HDR-filminspelning

Kameran kan spela in HDR filmer när en gammakurva från [HLG], [HLG1] till [HLG3] väljs i bildprofilen. Förinställning av bildprofil [PP10] ger ett inställningsexempel för HDR-inspelning. Filmer som är inspelade med hjälp av [PP10] går att spela upp med ett bredare intervall av ljusstyrkor än vanligt vid uppspelning på en TV som stödjer Hybrid Log-Gamma (HLG). På detta sätt kan även scener med ett stort intervall av ljusstyrka spelas in och visas naturtroget, utan att se under- eller överexponerade ut. HLG används i HDR TV-programproduktion enligt den internationella standardrekommendationen ITU-R BT.2100.


Punkter i bildprofilen

Svartnivå
Används för att ställa in svartnivån. (–15 till +15)

Gamma
Används för att välja gammakurva.
Movie: Standardgammakurva för filmer
Still: Standardgammakurva för stillbilder
Cine1: Gör kontrasten mjukare i mörka delar och framhäver graderingarna i ljusa delar för att skapa en färgfilm med avslappnat utseende. (motsvarar HG4609G33)
Cine2: Liknar [Cine1] men är optimerad för redigering med upp till 100% videosignal. (motsvarar HG4600G30)
ITU709: Gammakurva som motsvarar ITU709.
ITU709(800%): Gammakurva för scenbekräftelse under förutsättning att inspelningen görs med hjälp av [S-Log2] eller [S-Log3].
S-Log2: Gammakurva för [S-Log2]. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.
S-Log3: Gammakurva för [S-Log3] med mer filmliknande egenskaper. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.
HLG: Gammakurva för HDR-inspelning. Motsvarande HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Gammakurva för HDR-inspelning. Framhäver brusreducering. Tagning är dock begränsad till ett smalare dynamiskt intervall än med [HLG2] eller [HLG3].
HLG2: Gammakurva för HDR-inspelning. Ger en balans i dynamiskt intervall och brusreducering.
HLG3: Gammakurva för HDR-inspelning. Bredare dynamiskt intervall än [HLG2]. Störningarna kan dock öka.
 • [HLG1], [HLG2] och [HLG3] tillämpar alla en gammakurva med samma egenskaper men var och en erbjuder en annorlunda balans mellan dynamiskt intervall och brusreducering. Var och en har en annorlunda maximal videoutgångsnivå på följande sätt: [HLG1]: cirka 87 %, [HLG2]: cirka 95 % och [HLG3]: cirka 100 %.

Svart Gamma
Används för att korrigera gamma i områden med låg intensitet.
[Svart Gamma] är fast inställd på ”0” och kan inte justeras när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
Omfång: Används för att ställa in korrektionsomfånget. (Bred / Medel / Smal)
Nivå: Används för att ställa in korrektionsnivån. (-7 (maximal svartkomprimering) till +7 (maximal svartutvidgning))

Knee
Används för att ställa in brytpunkten och lutningen för videosignalkompressionen för att förhindra överexponering genom att begränsa signalerna i områden av motivet med hög intensitet till kamerans dynamikomfång.
När [Gamma] är inställt på något av följande och [Läge] är inställt på [Auto] är [Knee] inte tillgängligt. [Knee] kan användas när [Läge] är inställt på [Manuell].
 • [Still]
 • [Cine1]
 • [Cine2]
 • [ITU709(800%)]
 • [S-Log2]
 • [S-Log3]
 • [HLG]
 • [HLG1]
 • [HLG2]
 • [HLG3]
Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar.
 • Auto: Brytpunkten och lutningen ställs in automatiskt.
 • Manuell: Brytpunkten och lutningen ställs in för hand.
Auto. inställning: Inställningar när [Auto] är valt för [Läge ].
 • Maxpunkt: Används för att ställa in brytpunktens maxpunkt. (90 % till 100 %)
 • Känslighet: Används för att ställa in känsligheten. (Hög / Mellan / Låg)
Manuell inställning: Inställningar när [Manuell] är valt för [Läge].
 • Punkt: Används för att ställa in brytpunkten. (75 % till 105 %)
 • Lutning: Används för att ställa in lutningen. (-5 (lätt) till +5 (brant))

Färgläge
Används för att ställa in färgtyperna och deras nivåer.
I [Färgläge] är endast [BT.2020] och [709] tillgängliga när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
Movie: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Movie].
Still: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Still].
Cinema: Lämpliga färger när [Gamma] är inställd på [Cine1] eller [Cine2].
Pro: Färgtoner som liknar standardbildkvaliteten för Sonys kameror för professionellt bruk (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)
ITU709-matris: Färgtoner som motsvarar ITU709-standarden (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)
Svartvitt: Används för att ställa in mättnadsgraden på noll för tagning i svartvitt.
S-Gamut: Inställning baserad på antagandet att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en kulörrymd som är lätt att konvertera till digitalbio.
S-Gamut3: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en stor kulörrymd.
BT.2020: Standardfärgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
709: Färgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och filmer spelas in med HDTV-färg (BT.709).

Mättnad
Används för att ställa in färgernas mättnadsgrad. (–32 till +32)

Färgfas
Används för att ställa in färgfasen. (–7 till +7)

Färgdjup
Används för att ställa in färgdjupet för varje färgfas. Denna funktion är mer effektiv för kromatiska färger och mindre effektiv för akromatiska färger. Färgen ser djupare ut när man ökar inställningsvärdet i riktning mot plus, och blekare när man minskar värdet i riktning mot minus. Denna funktion är effektiv även om punkten [Färgläge] är inställd på [Svartvitt].
[R] -7 (ljust rött) till +7 (djupt rött)
[G] -7 (ljust grönt) till +7 (djupt grönt)
[B] -7 (ljust blått) till +7 (djupt blått)
[C] -7 (ljus cyan) till +7 (djup cyan)
[M] -7 (ljus magenta) till +7 (djup magenta)
[Y] -7 (ljust gult) till +7 (djupt gult)

Detalj
Används för att ställa in olika [Detalj]-punkter.
Nivå: Används för att ställa in [Detalj]-nivån. (–7 till +7)
Justera: Följande parametrar går att välja manuellt.
 • Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar. (Auto (automatisk optimering) / Manuell (Detaljerna ställs in för hand.))
 • V/H-balans: Används för att ställa in den vertikala (V) och horisontella (H) detaljbalansen. (-2 (mot den vertikala sidan (V)) till +2 (mot den horisontella sidan (H)))
 • B/W-balans: Används för att ställa in balansen mellan det undre detaljvärdet (B) och det övre detaljvärdet (W). (Typ1 (mot det lägre detaljvärdet DETAIL (B)) till Typ5 (mot det övre detaljvärdet (W)))
 • Begränsning: Används för att ställa in gränsnivån för [Detalj]-funktionen. (0 (låg gränsnivå: blir sannolikt överskriden) till 7 (hög gränsnivå: blir knappast överskriden))
 • Crispening: Används för att ställa in krispighetsnivån. (0 (låg krispighet) till 7 (hög krispighet))
 • Ljus detalj: Används för att ställa in [Detalj]-nivån för områden med hög intensitet. (0 till 4)

För att kopiera inställningarna till ett annat bildprofilnummer
Det går att kopiera inställningarna för bildprofilen till ett annat bildprofilnummer.
MENU (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Bildprofil][Kopiera].

För att återställa bildprofilen till standardinställningarna
Det går att återställa bildprofilen till standardinställningarna. Det går inte att återställa alla bildprofilinställningarna på en gång.
MENU (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Bildprofil][Nollställ].

OBS!

 • Filminspelning och stillbildstagning delar samma inställningsvärden. Justera inställningsvärdena när man byter tagningsläge.
 • Om man ändrar [Gamma]-inställningen, ändras även inställningsområdet för ISO-värdet.
 • När gammakurvan S-Log2 eller S-Log3 används blir störningarna mer märkbara jämfört med när de andra gammakurvorna används. Om störningarna fortfarande är allvarliga även efter bildbehandlingen kan resultatet bli bättre om man tar bilderna med en ljusare inställning. Observera dock att dynamikomfånget minskar i motsvarande grad när man tar bilder med en ljusare inställning. Vi rekommenderar att du kontrollerar bilden i förväg genom att göra en provtagning när du använder S-Log2 eller S-Log3.
 • Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan gammakurva än [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], och välj sedan om gammakurvan [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3].
 • Vid inställning på [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] inaktiveras inställningarna för [Svartnivå].
 • Om du ställer in [Lutning] på +5 i [Manuell inställning] under [Knee] kommer [Knee] att inaktiveras.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine, och S-Gamut3 är Sonys egna kulörrymder. S-Gamut-inställningen på den här kameran har dock inte stöd för hela S-Gamut-kulörrymden; det är en inställning för att möjliggöra en färgåtergivning som motsvarar S-Gamut.