Mätmetod (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).
Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).
Spot:
Mäter bara inuti mätcirkeln. Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor].
Gens. hel skärm:
Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.
Markera:
Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

  • När [Multi] väljs och [Ansikte multimät.] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
  • När [Mätmetod] är inställt på [Markera] och funktionen [Opt.dyn.omr] är aktiverad korrigeras ljusstyrka och kontrast automatiskt genom att bilden delas in i mindre områden och kontrasterna mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

  • [Mätmetod] är låst till [Multi] i följande fotograferingssituationer:
    • När zoomfunktionerna används
  • I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.