Opt. dyn. område (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Opt. dyn. område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Ljusstyrkan och graderingen justeras inte.
Opt.dyn.omr:
Om du väljer [Opt.av dyn.omr.: Auto] justerar kameran automatiskt ljusstyrkan och graderingen. För att optimera graderingen av en inspelad bild utifrån enskilda områden väljer du en optimeringsnivå från [Opt.av dyn.omr.: Nivå 1] (svag) till [Opt.av dyn.omr.: Nivå 5] (stark).

OBS!

  • I följande fall är punkten [Opt. dyn. område] fast inställd på [Av]:
    • När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
    • När punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p].
  • Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.