Inläsning av platsinformation från en smartphone

Med hjälp av applikationen Creators’ App går det att hämta platsinformation från en smartphone som är ansluten till kameran via Bluetooth. Sedan går det att lagra platsinformationen för bilderna som tas.

Se ”Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphone-ansl.) ” för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.

 1. Starta Creators’ App på din smartphone, öppna skärmen [Kameror] och tryck på [Installation][Länkning av platsinformation].
 2. Aktivera [Länkning av platsinformation] på inställningsskärmen [Länkning av platsinformation] i Creators’ App.
  • Ikonen (hämtar platsinformation) visas på kamerans bildskärm. Platsinformationen som smartphonen hämtar via GPS osv. lagras vid tagningen.
  • När du aktiverar [Auto. tidskorrigering] eller [Auto. Just. av omr.] på en länkad smartphone korrigerar kameran automatiskt datuminställningen eller områdesinställningen med användning av information från smartphonen.

Ikoner som visas när platsinformation hämtas

(hämtar platsinformation): Kameran håller på att hämta platsinformation.

(ingen platsinformation): Kameran kunde inte hämta någon platsinformation.

Tips

 • Platsinformation går att länka så länge Creators’ App är igång på smartphonen, även om smartphonens skärm är släckt. Om kameran har varit avstängd ett tag kan det dock hända att platsinformationen inte länkas direkt när man slår på kameran igen. I så fall länkas platsinformationen omedelbart om du öppnar skärmen Creators’ App på smartphonen.
 • Om Creators’ App inte är igång, som t.ex. när smartphonen har startats om, så starta Creators’ App för att återuppta platsinformationslänkningen.
 • Om platsinformationslänkningsfunktionen inte fungerar ordentligt, så kontrollera följande punkter och gör om hopparningen.
  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.
  • Kontrollera att kameran antingen inte är ansluten till någon annan enhet eller är ansluten till enbart en enda enhet via Bluetooth-kommunikation. (Upp till två enheter kan anslutas samtidigt till kameran.)
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Creators’ App.
  • Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Bluetooth-inställningarna på din smartphone.
  • Radera hopparningsinformationen för din smartphone som är registrerad i [Hant. ihopp. enhet] på kameran.

OBS!

 • Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Innan hopparningen görs om ska du först radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Bluetooth-inställningarna på din smartphone och Creators’ App.
 • Ingen platsinformation lagras om det inte går att hämta någon platsinformation, t.ex. om Bluetooth-anslutningen avbryts.
 • Kameran går att para ihop med upp till 15 Bluetooth-enheter men kan bara länka platsinformation från en enda smartphone. Om du vill länka platsinformation från en annan smartphone ska du stänga av funktionen [Länkning av platsinformation] under [Installation] i Creators’ App på smartphonen som redan är länkad.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil, så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade smartphonen.
 • Kommunikationsavståndet för Bluetooth-anslutningen eller Wi-Fi kan variera beroende på användningsförhållandena.