DISP-inst. (skärmvi.)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][DISP-inst. (skärmvi.)] → önskad inställning → [Enter].
    Alternativ som är markerade med (bock) går att välja.

Menypunktsdetaljer

Visa all info :
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info. :
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram :
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå :
Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön.

Vattenpass

OBS!

  • Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
  • Produkten kan ha en felmarginal på upp till ±1° även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.