Välja skärpeinställningsområde (Fokusområde)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställ in typen av skärpeinställningsram vid fotografering med autofokus. Välj läge utifrån motivet.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.

Zon:
Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.

Mittenfixering:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.

Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.

Utöka punkt:
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på en viss punkt använder den skärpeinställningspunkter runt [Punkt] som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.


OBS!

  • Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.


Exempel på hur skärpeinställningsramen visas

Skärpeinställningsramens utseende varierar på följande sätt.


När man ställer in skärpan på ett stort område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett större område

När man ställer in skärpan på ett litet område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett mindre område

  • När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon] kan skärpeinställningsramen växla mellan ”När man ställer in skärpan på ett stort område” och ”När man ställer in skärpan på ett litet område” beroende på motivet eller situationen.

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

Exempel på en skärpeinställningsram när skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

  • När man använder zoomfunktionerna gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.


Flytta skärpeinställningsområdet

  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Punkt] eller [Utöka punkt], och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för, går det att ta bilder samtidigt som man flyttar skärpeinställningsramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. För att flytta tillbaka skärpeinställningsramen till mitten av bildskärmen trycker du på (radera)-knappen medan du flyttar ramen. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.

Tips

  • Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] och [Pekfunk. under tagn.][Pekfokus] i förväg.

OBS!

  • Det går inte att verkställa funktioner som är tilldelade till styrratten eller (radera)-knappen medan skärpeinställningsramen flyttas.