Försiktighetsåtgärder

Se även ”Att observera vid användningen” i Startguideen som medföljer den här produkten.

Angående specifikationerna som anges i denna bruksanvisning

 • Uppgifter om prestanda och specifikationer som anges i denna bruksanvisning är baserade på en normal omgivningstemperatur på 25 °C, om inget annat anges.
 • För batteripaketet är uppgifterna baserade på ett batteripaket som laddades helt och hållet, till dess att laddningslampan slocknade.

Angående användningstemperaturen

 • Vi avråder från bildtagning på extremt kalla eller varma ställen som ligger utanför det temperaturområde som rekommenderas.
 • Vid höga omgivningstemperaturer stiger kamerans temperatur snabbt.
 • När kamerans temperatur stiger kan det hända att bildkvaliteten försämras. Vi rekommenderar att du väntar tills kameran har svalnat innan du fortsätter att ta bilder.
 • Kameran kanske inte kan spela in filmer eller den kan stängas av automatiskt för att skydda kameran beroende på kamerans och batteripaketets temperatur. Ett meddelande visas på skärmen innan kameran stängs av eller det inte går att spela in filmer. I så fall låter du strömmen vara avstängd och väntar tills kameran och batteripaketet har svalnat. Om du slår på kameran innan kameran och batteripaketet har hunnit svalt tillräckligt, kan strömmen stängas av igen eller så går det fortfarande inte att spela in filmer.

Att observera vid inspelning under längre tid eller inspelning av 4K-filmer

I synnerhet under inspelning av 4K-filmer kan det hända att den möjliga inspelningstiden blir kortare vid låga temperaturer. Värm upp batteripaketet eller byt ut det mot ett nytt batteri.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

XAVC S-filmer går bara att spela upp på kompatibla enheter.

Anmärkningar om inspelning/uppspelning

 • Innan du startar en inspelning ska du göra en provtagning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
 • Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.
 • Sony lämnar ingen garanti i händelse av oförmåga att spela in, förlust av eller skador på lagrade bilder eller ljuddata på grund av fel på kameran, lagringsmediet, osv. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga data.
 • När du formaterar minneskortet kommer alla data som lagras på minneskortet att raderas och de går inte att återställa. Innan du formaterar bör du kopiera data till en dator eller någon annan apparat.

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

 • Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
 • Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Databasfilfel

 • När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
 • Om det skulle uppstå något fel i databasfilen kan du exportera alla dina bilder till datorn och sedan formatera om minneskortet i den här produkten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
  Fel kan uppstå och det kan hända att data inte går att registrera. Dessutom kan det hända att lagringsmediet blir oanvändbart och att lagrade data förstörs.
 • I närheten av starka magneter
 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.
 • På platser med hög luftfuktighet
  Objektivet kan mögla.
 • På platser där det sänds ut starka radiovågor eller strålning.
  Det kan hända att inspelnings- och uppspelningsfunktionerna inte fungerar ordentligt.

Angående kondensbildning

 • Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
 • För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
 • Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Försiktighetsåtgärder när du bär omkring kameran

 • Håll inte i följande delar och utsätt dem inte för slag eller starka krafter, ifall kameran är försedd med dem:
  • Objektiv
  • Rörlig bildskärmen
  • Rörlig blixten
  • Rörlig sökaren
 • Bär inte omkring kameran med ett stativ monterat. Det kan leda till att stativfästet går sönder.
 • Sätt dig inte i en stol eller någon annanstans med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom den då kan gå sönder eller sluta fungera korrekt.

Anmärkningar om produktens hantering

 • Kontrollera hur uttaget är vänt innan du ansluter kabeln till uttaget. Sätt därefter i kabeln rakt. Använd inte för stor kraft när du sätter i eller tar ur kabeln. I så fall finns det risk att utgången går sönder
 • Den här kameran innehåller magneter och andra magnetiska delar. Undvik att placera föremål som lätt påverkas av magnetism, som t.ex. kreditkort eller disketter, nära kameran.
 • Denna kamera är försedd med en magnetisk sensor. Det kan hända att kameran slås på om den placeras för nära en magnet eller en enhet med inbyggd magnet. Var försiktig så att inte kameran används nära magnetiska enheter.
 • Den tagna bilden kan skilja sig från bilden som visades innan du tog bilden

Angående förvaring

 • För kameror med integrerat objektiv
  Sätt alltid på linsskyddet när kameran inte används. (Gäller endast modeller som levereras med linsskydd)
 • För kameror med utbytbart objektiv
  Sätt alltid på linsskyddet eller husskyddet när kameran inte används. Blås bort eventuellt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran, för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
 • Om kameran är smutsig efter användningen så rengör den. Vatten, sand, damm, salt och liknande som blir kvar i kameran kan leda till funktionsfel.

Anmärkningar vid användning av objektiv

 • Var försiktig när du använder ett motorzoomobjektiv så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål fastnar i objektivet. (Gäller endast modeller med en motorzoomfunktion eller kameror med utbytbart objektiv)
 • Om du måste lägga kameran under en ljuskälla, till exempel i solljus, ska du sätta på linsskyddet på kameran. (Gäller endast modeller som levereras med ett linsskydd eller kameror med utbytbart objektiv)
 • Om solen eller en stark ljuskälla kommer in i kameran genom objektivet kan det hända att ljuset fokuseras inne i kameran och orsakar rök eller brand. Sätt fast linsskyddet på objektivet när du inte ska använda kameran. Håll solen tillräckligt långt bort från bildvinkeln när du tar bilder i motljus. Observera att rök eller brand kan uppstå även om ljuskällan är en aning utanför bildvinkeln.
 • Utsätt aldrig objektivet för laserstrålar eller andra ljusstrålar. Det kan orsaka skador på bildsensorn och göra att kameran slutar att fungera.
 • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.

Att observera angående blixten (gäller endast modeller med blixt)

 • Håll fingrarna borta från blixten. Delen varifrån ljuset kommer kan bli mycket varm.
 • Ta bort eventuell smuts från blixtens yta. Smuts på ytan av blixten kan börja ryka eller brinna på grund av värmen som uppstår när ljus sänds ut. Om det finns smuts eller damm ska du torka bort det med en mjuk duk.
 • För tillbaka blixten till dess ursprungsläge när du har använt den. Se till att blixten inte sticker upp. (Gäller endast modeller med rörlig blixt)

Att observera angående multi-gränssnittsskon (gäller endast modeller med multi-gränssnittssko)

 • Innan du sätter på eller tar bort tillbehör, till exempel ett separat blixtaggregat, på/från multi-gränssnittsskon ska du först stänga av strömmen. När du sätter på tillbehöret ska du kontrollera att det sitter fast ordentligt på kameran.
 • Använd inte multi-gränssnittsskon tillsammans med blixtaggregat som finns i handeln som är avsedda för en spänning på 250 V eller mer, eller som har motsatt polaritet mot kameran. Det kan leda till fel.

Att observera angående sökaren och blixten (gäller endast modeller med sökare eller blixt)

 • Se till att du inte har några fingrar i vägen när du trycker ner sökaren eller blixten. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blixt)
 • Om vatten, damm eller sand fastnar på sökaren eller blixten finns det risk att det uppstår fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blixt)

Att observera angående sökaren (gäller endast modeller med sökare)

 • Vid fotografering med sökaren kan det hända att du upplever symptom som ögonansträngning, trötthet, åksjuka eller illamående. Vi rekommenderar att du tar en paus med jämna mellanrum när du fotograferar med sökaren.
  Om du känner obehag bör du inte använda sökaren förrän du känner dig bättre, kontakta en läkare om det behövs.
 • Försök inte trycka ner sökaren med våld när okularet är utdraget. Det kan leda till fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare och ett okular som kan dras ut)
 • Om du panorerar med kameran medan du tittar i sökaren eller rör på ögonen, kan det hända att bilden i sökaren blir förvrängd eller att bildens färger förändras. Detta är en egenskap hos objektivet eller visningsenheten och är inte ett fel. Vi rekommenderar att du tittar i mitten av sökaren när du tar en bild.
 • Bilden kan vara en aning förvrängd nära hörnen av sökaren. Detta beror inte på något fel. Om du vill se hela bildkompositionen med alla detaljer kan du även använda bildskärmen.
 • Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.
 • Utsätt aldrig sökaren för direkta strålar såsom laserstrålar. Det kan orsaka skador på insidan av sökaren och göra att kameran slutar att fungera.

Anmärkningar om bildskärmen

 • Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
 • Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
 • Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.
 • När du ansluter kablarna till uttagen på kameran kan det hända att bildskärmens rotationsområde blir begränsat.

Att observera angående bildsensorn

Om du riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under tagning av bilder med en låg ISO-känslighet kan det hända att ljusa områden i bilden registreras som svarta områden.

Att observera angående vindskyddet

 • Om vindskyddet förvaras under en lång tid på en plats som utsätts för direkt solljus eller nära en värmeapparat kan det bli missfärgat. Texturen och graden av position av håren kan ändras beroende på miljön under användning och förvaring samt användningstiden.
 • Om man borstar eller drar hårt i håren på vindskyddet kan det hända att de lossnar.
 • Om vindskyddet blir blött eller smutsigt ska du inte ta bort det från vindskyddsadaptern. Torka av det med en mjuk, torr duk och torka det sedan i skuggan.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjänster och programvara som tillhandahålls av andra företag

Nätverkstjänster, innehåll och [operativsystem och] programvara för denna produkt kan vara föremål för enskilda regler och villkor, kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkortsinformation.

Kommentarer gällande anslutning till internet

Anslut kameran till ett nätverk genom att ansluta den via en router eller en LAN-port med samma funktion. Om den inte ansluts på detta sätt finns det risk för säkerhetsproblem.

Anmärkningar gällande säkerhet

 • SONY ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM BEROR PÅ UNDERLÅTENHET ATT IMPLEMENTERA KORREKTA SÄKERHETSÅTGÄRDER PÅ ÖVERFÖRINGSENHETER, OUNDVIKLIGA DATALÄCKAGE ORSAKADE AV ÖVERFÖRINGSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRA SÄKERHETSPROBLEM.
 • Beroende på användningsmiljön kan obehöriga tredje parter i nätverket komma åt produkten. Kontrollera att nätverket är skyddat på ett säkert sätt när kameran ansluts till ett nätverk.
 • Kommunikationsinnehållet kan omedvetet fångas upp av obehöriga tredje parter i närheten av signalerna. När du använder trådlös LAN-kommunikation måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda innehållet i kommunikation.

Valfria tillbehör

 • Vi rekommenderar att du använder äkta Sony-tillbehör.
 • Vissa Sony-tillbehör är endast tillgängliga i vissa länder och områden.