Varningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

 • Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

 • Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Minneskortet är skadad.
 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

Minneskortet är låst.

 • Minneskortet som används är försett med en skrivskyddsomkopplare eller raderingsskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.

Slutaren kan inte öppna eftersom minneskortet inte är isatt.

 • Det sitter inte i något minneskort.
 • Om du vill kunna utlösa slutaren även när inget minneskort är isatt i kameran, så ställ in [Utlöser utan kort] [Möjlig]. I det fallet sparas inga bilder.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Kan inte visa.

 • Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.
 • Datorbearbetning som t.ex. radering av bildfiler kan leda till att det uppstår fel i bilddatabasfilerna. Reparera i så fall bilddatabasfilerna.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

 • Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat och är redo att ta bilder igen.

(Överhettningsvarning)

 • Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge.

(Fel i databasfil)

 • Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.

(Fel i databasfil)

 • Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

 • Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj MENU (Tagning) → [Media][Återst. bilddtbas].

Systemfel
Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

 • Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Fel i bilddatabasfil. Återställa?

 • Det går inte att spela in eller spela upp filmer eftersom bilddatabasfilen är skadad. Återställ bilddatabasfilen enligt anvisningarna på skärmen.

Förstoring ej möjlig.
Bilden kan inte roteras.

 • Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.

Kan ej skapa fler mappar.

 • Det finns en mapp på minneskortet vars första tre siffror är ”999”. Det går inte att skapa fler filer i den här kameran.