Återställ inställning

Används för att återställa produkten till fabriksinställningarna. Även om man utför kommandot [Återställ inställning] blir de lagrade bilderna kvar i minnet.

  1. MENU (Installation) → [Återst. inst.] [Återställ inställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Återställ. kamerainställ.:
Används för att återställa de huvudsakliga tagningsinställningarna till standardinställningarna. Inställningsvärdena för både stillbildstagning och filminspelning initieras.
Initiera:
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

OBS!

  • Var noga med att inte ta ut batteripaketet medan återställningen pågår.
  • [Bildprofil]-inställningarna återställs inte, även om man utför kommandot [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].