Licens

Att observera angående licensen

Denna produkt levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med ägarna till respektive mjukvara. På begäran av upphovsrättsinnehavarna till dessa mjukvaruapplikationer har vi skyldighet att informera dig om följande. Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT

(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”)

OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.

INGEN LICENS GES VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE INFORMATION ANGÅENDE ANVÄNDNING FÖR REKLAMBRUK, INTERNT BRUK, KOMMERSIELLT BRUK OCH LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

SE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Angående mjukvara för vilken GNU GPL/LGPL gäller

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPLv2 och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkoden. Du kan vid behov hitta en kopia av relevant källkod under GPLv2 (och andra licenser) på https://www.sony.net/Products/Linux/.


Du kan få källkoden som krävs enligt GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under tre år från vår senaste leverans av produkten genom att göra en förfrågan via formuläret på https://www.sony.net/Products/Linux/.
Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information.