Expon.kompens. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

 1. ( Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten, och välj önskad exponeringsinställning.

  +-sidan (överexponering):
  Bilden blir ljusare.

  –-sidan (underexponering):
  Bilden blir mörkare.

  • Du kan även välja MENU (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.][Expon.kompens.].
  • Exponeringen går att justera inom ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.
  • Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

Tips

 • För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.

OBS!

 • När [Manuell expon.] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].