Upravljanje fotoaparata prek računalnika (PC Remote Function)

Uporablja povezavo Wi-Fi ali USB ipd. za upravljanje fotoaparata iz računalnika, vključno s funkcijami, kot so zajemanje in shranjevanje slik v računalniku.

Predhodno izberite MENU → (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].

Podrobnosti o možnosti [PC Remote Function] so na voljo na naslednjem naslovu URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/pcremote.php

  1. MENU (Network) → [PC Remote Function] → Izberite element, ki ga želite nastaviti, in nato izberite želeno nastavitev.
  2. Povežite fotoaparat z računalnikom in nato zaženite program Imaging Edge Desktop (Remote) v računalniku.
    Zdaj lahko upravljate fotoaparat s programom Imaging Edge Desktop (Remote).
    • Način povezave med fotoaparatom in računalnikom je odvisen od nastavitve za [PC Remote Cnct Method].

Podrobnosti elementov menija

PC Remote:
Nastavi možnost uporabe funkcije [PC Remote]. ([On] / [Off])
PC Remote Cnct Method:
Izbere način povezave, ko je fotoaparat povezan z računalnikom s funkcijo [PC Remote]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi Access Point])
Pairing:
Ko je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Access Point], seznanite fotoaparat z računalnikom.
Wi-Fi Direct Info.:
Prikaže informacije, ki so potrebne za povezavo fotoaparata iz računalnika, ko je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Direct].
Still Img. Save Dest.:
S to funkcijo nastavite, ali želite fotografije med snemanjem z daljinskim upravljanjem prek računalnika shraniti tako v fotoaparatu kot tudi v računalniku. ([PC Only]/[PC+Camera]/[Camera Only])
RAW+J PC Save Img:
Izbere vrsto datoteke za slike, ki bodo prenesene v računalnik, medtem ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [PC+Camera]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
PC Save Image Size:
Izbere velikost datoteke za slike, ki bodo prenesene v računalnik, medtem ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [PC+Camera]. Mogoče je prenesti datoteko JPEG izvirne velikosti ali datoteko JPEG, ki je enakovredna 2M. ([Original]/[2M])


Kako povezati fotoaparat in računalnik

Ko je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [USB]

Povežite fotoaparat in računalnik s (priloženim) kablom USB Type-C.


Ko je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Direct]

Uporabite fotoaparat kot dostopovno točko in povežite računalnik s fotoaparatom neposredno prek povezave Wi-Fi.

Izberite MENU(Network) → [PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.] za prikaz podatkov o povezavi Wi-Fi (SSID in geslo) za fotoaparat. Povežite fotoaparat in računalnik s pomočjo podatkov o povezavi Wi-Fi, ki so prikazani v fotoaparatu.


Ko je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Access Point]

Povežite fotoaparat in računalnik prek povezave Wi-Fi s pomočjo brezžične dostopovne točke. Fotoaparat in računalnik je treba vnaprej seznaniti.

Izberite MENU(Network) → [Wi-Fi Settings][WPS Push] ali [Access Point Set.], da povežete fotoaparat z brezžično dostopovno točko. Povežite računalnik z isto brezžično dostopovno točko.
Izberite MENU → (Network) → [PC Remote Function][Pairing] v fotoaparatu in nato uporabite program Imaging Edge Desktop (Remote), da seznanite fotoaparat in računalnik. Izberite [OK] na zaslonu za potrditev seznanjanja, ki se prikaže v fotoaparatu ob zaključku seznanjanja.

  • Ob ponastavitvi fotoaparata se podatki o seznanjanju izbrišejo.

Opomba

  • Ko v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, na katero ni mogoče snemati, ne morete fotografirati, tudi če je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Camera Only] ali [PC+Camera].
  • Ko je izbrana možnost [Camera Only] ali [PC+Camera] in ni v fotoaparat vstavljena nobena pomnilniška kartica, se sprožilo ne bo sprostilo, tudi če je možnost [Release w/o Card] nastavljena na [Enable].
  • Možnost [RAW+J PC Save Img] lahko izberete, samo ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW & JPEG].