Tryb pomiaru

Wybiera sposób pomiaru światła określający, która część ekranu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pomiaru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wielopunktowy:
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy).
Centralny:
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie wyważony).
Punktowy:
Pomiar dokonywany jest tylko w obszarze środkowym (pomiar punktowy). Ten tryb nadaje się do pomiaru światła na określonej części całego ekranu. Rozmiar okręgu pomiarowego można wybrać spośród opcji [Punktowy: Standardowy] i [Punktowy: Duży]. Pozycja okręgu pomiarowego zależy od ustawienia w pozycji [Punkt pom. punktow.].
Śred. całego ekr.:
Pomiar średniej jasności całego ekranu. Ekspozycja będzie stabilna, nawet jeśli kompozycja kadru lub położenie obiektu ulegną zmianie.
Światła:
Pomiar jasności z uwydatnieniem wyróżnionego obszaru na ekranie. Ten tryb nadaje się do utrwalania obiektu na zdjęciu unikając jego prześwietlenia.

Wskazówka

  • Gdy wybrano opcję [Punktowy], a w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Elast. punktowy] albo opcję [Roz. elast. punktowy] przy ustawieniu [Łącze punktu ostr.] w pozycji [Punkt pom. punktow.], miejsce pomiaru punktowego można skoordynować z obszarem ostrości.
  • Po wybraniu opcji [Wielopunktowy] i przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Pr. tw. w pom. wiel.], aparat mierzy jasność na podstawie wykrytych twarzy.
  • Gdy w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję [Światła] i uruchomiono funkcję [Opt. D-Range] lub [Auto HDR], jasność i kontrast będą korygowane automatycznie przez podział obrazu na niewielkie obszary i analizę kontrastu światłocieni. Wprowadź ustawienia w oparciu o warunki rejestrowania obrazów.

Uwaga

  • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Tryb pomiaru] na stałe ustawiona jest opcja [Wielopunktowy]:
    • [Inteligentna auto]
    • Inne funkcje zoomu niż zoom optyczny
  • W trybie [Światła] obiekt może być ciemny, jeżeli na ekranie występuje jaśniejszy fragment.