Czułość śledz. AF (zdjęcie)

W trybie fotografowania można wybrać czułość śledzenia AF w przypadku, gdy obiekt traci ostrość.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Czułość śledz. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

5(Wysoka) / 4 / 3(Standardowa) / 2 / 1(Zablokowana):
Wybierz [5(Wysoka)], aby w sposób elastyczny ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się w różnych odległościach.
Wybierz [1(Zablokowana)], aby utrzymywać ostrość na konkretnym obiekcie, gdy przed tym obiektem przemieszczają się inne obiekty.