Ust. łącza inf. o poł.

Korzystając z aplikacji Imaging Edge Mobile, można uzyskać informacje o lokalizacji ze smartfona z nawiązanym połączeniem Bluetooth z aparatem. Uzyskane informacje o lokalizacji można nagrywać w trakcie rejestrowania obrazów.

Wcześniejsze przygotowania

Do korzystania z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji w aparacie wymagany jest program Imaging Edge Mobile.

Jeżeli na głównej stronie aplikacji Imaging Edge Mobile nie jest wyświetlane Powiązanie informacji o lokalizacji, wcześniej należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zainstaluj na smartfonie aplikację Imaging Edge Mobile.

  • Imaging Edge Mobile można zainstalować ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie. Jeżeli aplikacja została już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
 2. Prześlij wstępnie zarejestrowany obraz do posiadanego smartfona korzystając z funkcji [Wyślij do smartfona] aparatu.

  • Po przesłaniu do posiadanego smartfona obrazu zarejestrowanego aparatem, na głównej stronie aplikacji pojawi się „Powiązanie informacji o lokalizacji”.

Procedura obsługi

: Operacje wykonywane z poziomu smartfona

: Operacje wykonywane z poziomu aparatu

 1. : Sprawdź, czy na posiadanym smartfonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth.

  • Na ekranie ustawień smartfona nie wykonuj operacji parowania Bluetooth. W punktach od 2 do 7 operacja parowania jest wykonywana z użyciem aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile.
  • Jeżeli operacja parowania zostanie przypadkowo uruchomiona na ekranie ustawień smartfona w punkcie 1, należy anulować parowanie, a następnie wykonać operację parowania wykonując czynności opisane w punktach 2 do 7 z użyciem aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile.
 2. : Z poziomu aparatu wybierz MENU(Sieć) → [Ustaw. Bluetooth][Funkcja Bluetooth] [WŁ.].

 3. : Z poziomu aparatu wybierz MENU(Sieć) → [Ustaw. Bluetooth] [Parowanie].

 4. : Uruchom Imaging Edge Mobile na smartfonie i puknij „Powiązanie informacji o lokalizacji”.

  • Jeżeli „Powiązanie informacji o lokalizacji” nie jest wyświetlane, postępuj zgodnie z procedurą „Wcześniejsze przygotowania” powyżej.

 5. : Uruchom [Powiązanie informacji o lokalizacji] na ekranie ustawień [Powiązanie informacji o lokalizacji] aplikacji Imaging Edge Mobile.

 6. : Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie ustawień [Powiązanie informacji o lokalizacji] aplikacji Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz z listy posiadany aparat.

 7. : Wybierz [OK], gdy na monitorze aparatu zostanie wyświetlony komunikat.

  • Parowanie aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile dobiegło końca.
 8. : Z poziomu aparatu wybierz MENU (Sieć) → [Ust. łącza inf. o poł.] [Łącze info. o położ.] [WŁ.].

  • Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony symbol (ikona uzyskiwania informacji o lokalizacji). Informacje o lokalizacji uzyskane przez posiadany smartfon z systemu GPS itp. będą zapisywane na rejestrowanych obrazach.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Łącze info. o położ.:
Ustawianie, czy informacje o lokalizacji mają być uzyskiwane na drodze powiązania ze smartfonem.
Auto. akt. godziny:
Ustawianie, czy nastawa daty w aparacie ma być korygowana automatycznie w oparciu o informacje z powiązanego smartfona.
Auto. reg. obszaru:
Ustawianie, czy nastawa obszaru w aparacie ma być korygowana automatycznie w oparciu o informacje z powiązanego smartfona.

Ikony wyświetlane w przypadku uzyskiwania informacji o lokalizacji

(Uzyskiwanie informacji o lokalizacji): Aparat uzyskuje informacje o lokalizacji.

(Nie można uzyskać informacji o lokalizacji): Aparat nie może uzyskać informacji o lokalizacji.

(Połączenie Bluetooth dostępne): Nawiązano połączenie Bluetooth ze smartfonem.

(Połączenie Bluetooth niedostępne): Nie nawiązano połączenia Bluetooth ze smartfonem.

Wskazówka

 • Informacje o lokalizacji można powiązać nawet przy wyłączonym monitorze smartfona, gdy na posiadanym smartfonie uruchomiona jest aplikacja Imaging Edge Mobile. Jednak jeśli aparat był wyłączony przez jakiś czas, informacje o lokalizacji mogą nie zostać powiązane tuż po ponownym włączeniu aparatu. W takim wypadku informacje o lokalizacji zostaną powiązane natychmiast po otwarciu ekranu aplikacji Imaging Edge Mobile na smartfonie.
 • Gdy aplikacja Imaging Edge Mobile nie działa, na przykład po ponownym uruchomieniu smartfona, uruchom Imaging Edge Mobile, aby przywrócić powiązanie z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższymi uwagami i ponownie przeprowadź parowanie.
  • Sprawdź, czy na posiadanym smartfonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth.
  • Sprawdź, czy aparat nie jest połączony z innymi urządzeniami korzystającymi z funkcji Bluetooth.
  • Sprawdź, czy w przypadku aparatu w pozycji [Tryb samolotowy] jest ustawiony tryb [WYŁ.].
  • Usuń zarejestrowane w aplikacji Imaging Edge Mobile informacje o parowaniu aparatu.
  • Z poziomu aparatu wykonaj polecenie [Reset ustawień sieci].
 • Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Uwaga

 • W przypadku inicjowania aparatu, informacje o parowaniu są również usuwane. Przed ponowną próbą parowania usuń zarejestrowane w aplikacji Imaging Edge Mobile informacje o parowaniu aparatu.
 • Informacje o lokalizacji nie będą rejestrowane, gdy nie można ich uzyskać, na przykład w przypadku zerwania połączenia Bluetooth.
 • Aparat można sparować z maksymalnie 15 urządzeniami Bluetooth, ale powiązanie z informacjami o lokalizacji może odbywać się tylko z jednym smartfonem. Jeżeli chcesz powiązać aparat z informacjami o lokalizacji z innego smartfona, wyłącz funkcję [Powiązanie informacji o lokalizacji] w smartfonie, który jest już powiązany.
 • W przypadku niestabilnego połączenia Bluetooth, usuń wszelkie przeszkody, na przykład osoby lub metalowe przedmioty, znajdujące się pomiędzy aparatem a sparowanym smartfonem.
 • W przypadku parowania aparatu i posiadanego smartfona, koniecznie użyj menu [Powiązanie informacji o lokalizacji] w aplikacji Imaging Edge Mobile.
 • Aby korzystać z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji, w pozycji [Zd.st.przez Bluetooth] ustaw [WYŁ.].
 • Zasięg łączności Bluetooth lub Wi-Fi zależy od warunków użytkowania.

Obsługiwane smartfony

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie wsparcia.
https://www.sony.net/iem/

 • Szczegółowe informacje o wersjach Bluetooth zgodnych z posiadanym smartfonem można znaleźć w witrynie internetowej danego smartfona.