Ustawianie języka, daty i godziny

Ekran ustawiania języka, daty i godziny wyświetlany jest automatycznie przy pierwszym włączeniu opisywanego produktu, po zainicjowaniu opisywanego produktu lub po całkowitym rozładowaniu wewnętrznego akumulatora zapasowego.

 1. Włącz aparat.
  Pojawi się ekran ustawiania języka, a po nim ekran ustawiania daty i godziny.
 2. Wybierz język, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Sprawdź, czy na ekranie wybrano [Enter], po czym naciśnij środkową część.
 4. Wybierz właściwą lokalizację geograficzną, po czym naciśnij środkową część.
 5. Stroną góra/dół pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania wybierz właściwą opcję, po czym naciśnij środkową część.
 6. Stronami góra/dół/lewo/prawo ustaw [Czas letni/zimowy], [Date/Czas] oraz [Format daty], po czym naciśnij środkową część.
  • Przy wprowadzaniu ustawień w pozycji [Date/Czas] północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM.
  • Do zmiany wartości przy wprowadzaniu ustawień w pozycji [Date/Czas] służy sekcja górna/dolna.
 7. Powtórz czynności opisane w Punktach 5 i 6, aby ustawić inne opcje, po czym wybierz [Enter] i naciśnij środkową część.

Przechowywanie informacji o dacie i godzinie

Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, godzinę i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz czy główny akumulator jest naładowany lub rozładowany.

W celu naładowania wewnętrznego akumulatora zapasowego, włóż naładowany akumulator do aparatu i pozostaw opisywany produkt na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

Jeżeli zegar jest resetowany za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, wewnętrzny akumulator zapasowy może być zużyty. Zasięgnij porady w punkcie serwisowym.

Wskazówka

 • Aby ponownie ustawić datę i godzinę lub lokalizację geograficzną po zakończeniu procedury ustawiania daty i godziny, wybierz MENU → (Ustawienia) → [Ust.daty/czasu] lub [Nastawia region].

Uwaga

 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.
 • Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Korzystając z programu PlayMemories Home, można nałożyć datę na obrazy, po czym je zapisać i wydrukować (tylko w przypadku systemu Windows).