Korzystanie z opcji MENU

Można zmieniać ustawienia odnoszące się do wszystkich operacji aparatu, w tym do rejestrowania obrazów, ich odtwarzania, czy sposobu obsługi. Funkcje aparatu można również wykonywać z poziomu MENU.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

  2. Wybierz odpowiednie ustawienie, które wymaga regulacji, korzystając ze stron góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    • Wybierz ikonę u góry ekranu (A) i naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby przejść do innej karty MENU.
    • Do następnej karty MENU można przejść, naciskając przycisk Fn.
    • Możesz wrócić do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk MENU (B).

  3. Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij środkową sekcję, aby zatwierdzić wybór.

Wskazówka

  • Ekran menu można wyświetlić, przypisując funkcję [MENU] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Prz. Własne] lub [Prz. Własne], a następnie naciskając ten przycisk.