Ustawienia TC/UB

Informacje z kodem czasowym (TC) i bitem użytkownika (UB) mogą być rejestrowane jako dane dołączane do filmów.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] → wartość ustawienia wymagająca zmiany.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Ust. wyświet. TC/UB:
Ustawianie wyświetlania licznika, kodu czasowego i bitu użytkownika.
TC Preset:
Ustawienie kodu czasowego.
UB Preset:
Ustawienie bitu użytkownika.
TC Format:
Ustawienie metody zapisu kodu czasowego. (Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].)
TC Run:
Ustawienie formatu zliczania w przypadku kodu czasowego.
TC Make:
Ustawienie formatu zapisu kodu czasowego na nośniku zapisu.
UB Time Rec:
Ustawianie, czy czas ma być zapisywany w formie bitu użytkownika, czy też nie.

Sposób ustawiania kodu czasowego (TC Preset)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][TC Preset].
 2. Obracając pokrętło sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
  • Kod czasowy można ustawić z poniższego zakresu.
   W przypadku wyboru opcji 60i: 00:00:00:00 do 23:59:59:29

   *W przypadku wyboru opcji [24p] można wybrać dwie ostatnie cyfry kodu czasowego będące wielokrotnością czterech z przedziału od 0 do 23 klatek.
   W przypadku wyboru opcji [50i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:24

 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Sposób resetowania kodu czasowego

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][TC Preset].
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować kod czasowy (00:00:00:00).

Kod czasowy można również wyzerować (00:00:00:00) przy użyciu pilota RMT-VP1K (sprzedawany oddzielnie).

Sposób ustawiania bitu użytkownika (UB Preset)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][UB Preset].
 2. Obracając pokrętło sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Sposób zerowania bitu użytkownika

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][UB Preset].
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować bit użytkownika (00 00 00 00).

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Format *1)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][TC Format].

DF:
Zapis kodu czasowego w formacie z kompensacją *2.
NDF:
Zapis kodu czasowego w formacie bez kompensacji.

*1Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

*2 Kod czasowy oparty jest na 30 klatkach na sekundę. Przy długich czasach nagrywania pomiędzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym pojawia się jednak pewna różnica, ponieważ częstotliwość klatek w obrazowym sygnale NTSC wynosi około 29,97 klatki na sekundę. Kompensacja koryguje tę różnicę, aby zrównać kod czasowy z rzeczywistym czasem. W przypadku kompensacji, co minutę są usuwane pierwsze 2 numery klatek za wyjątkiem klatek z co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez wspomnianej korekty określany jest mianem kodu bez kompensacji.

 • W przypadku zapisu w formacie 4K/24p lub 1080/24p, na stałe ustawiona jest opcja [NDF].

Sposób wyboru formatu zliczania kodu czasowego (TC Run)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][TC Run].

Rec Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego tylko podczas nagrywania. Zapis kodu czasowego jest kontynuowany od ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania.
Free Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego przez cały czas niezależnie od trybu pracy aparatu.

 • Kod czasowy może nie być rejestrowany sekwencyjnie w następujących sytuacjach, nawet wówczas gdy kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run].
  • Po zmianie formatu zapisu.
  • Po wyjęciu nośnika zapisu.

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Make)

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB][TC Make].
Preset:
Nagrywanie ustawionego na nowo kodu czasowego na nośniku zapisu.
Regenerate:
Odczyt z nośnika zapisu ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania i kontynuowanie nagrywania kodu czasowego od ostatniej wartości kody czasowego. Gdy w pozycji [Tryb nagrywania] w obszarze [Ust. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Nagryw. jedn. ()] lub [Nagr. jedn. (/)], kod czasowy będzie odczytywany z karty pamięci w gnieździe 1. Gdy w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono opcję [Standard.], [Nagryw. jedn. ()], [Sortuj (RAW/JPEG)], [Sortuj (JPEG/RAW)] lub [Sortuj (/)], kod czasowy będzie odczytywany z karty pamięci, na której nagrywane będą filmy. Kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] bez względu na ustawienie [TC Run].