Obszar ostrości

Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie autofokusu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Szeroki:
Automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie, który zajmuje cały ekran. Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania, wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.
Strefa:
Wybierz strefę na monitorze, w której ma być ustawiona ostrość, a opisywany produkt automatycznie dobierze obszar ostrości.
Środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Należy używać razem z funkcją blokady ostrości, aby utworzyć pożądaną kompozycję.
Elast. punktowy:
Pozwala przesunąć ramkę ostrości do wybranego punktu na ekranie i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.
Roz. elast. punktowy:
Jeżeli opisywany produkt nie może ustawić ostrości w wybranym punkcie, w drugiej kolejności przy ustawianiu ostrości wykorzystywane są punkty ostrości wokół elastycznego punktu.
AF z podążaniem:
Przy wciśniętym do połowy przycisku migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusu. To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ciągły AF]. Ustaw kursor w pozycji [AF z podążaniem] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybierz właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając ze stron lewo/prawo pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można również przesunąć do wybranego punktu, ustawiając ten obszar jako strefę, punkt elastyczny lub rozszerzony punkt elastyczny.


Przykładowe sposoby wyświetlania ramki ostrości

Ramka ostrości różni się w następujący sposób.


W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze

W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze

 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Szeroki] lub [Strefa], ramka ostrości może być przełączana między opcją „W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze” i „W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze” w zależności od obiektu i sytuacji.
 • Przy zamocowanym obiektywie z bagnetem A i adapterze obiektywu (LA-EA1, LA-EA3 lub LA-EA5) (sprzedawany oddzielnie) i przy ustawieniu [AF z wykryw. fazy] w pozycji [System AF], może zostać wyświetlona ramka ostrości jak „W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze”.

W przypadku ostrości uzyskiwanej automatycznie w oparciu o cały zakres monitora

 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, ustawienie [Obszar ostrości] jest nieaktywne, a ramka ostrości jest wyświetlana linią przerywaną. Funkcja automatycznej ostrości działa głównie w obszarze środkowym i jego okolicach.


Przesuwanie obszaru ostrości

 • Obszar ostrości można szybko przesunąć w trybie [Elast. punktowy], [Roz. elast. punktowy] lub [Strefa], korzystając z przycisku wielofunkcyjnego. Po uprzednim przypisaniu funkcji [Standard. obsz. ostr.] do środkowej części przycisku wielofunkcyjnego, ramkę ostrości można przesunąć z powrotem do środku monitora, naciskając środkową część przycisku wielofunkcyjnego.
 • Ramkę ostrości można szybko przesunąć dotykając jej i przeciągając na monitorze. Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] ustaw opcję [WŁ.].

Wskazówka

 • W ustawieniach domyślnych funkcja [Obszar ostrości] jest przypisana do przycisku C2.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Obszar ostrości] na stałe ustawiona jest opcja [Szeroki]:
  • [Inteligentna auto]
 • Obszar ostrości może nie zostać podświetlony podczas wykonywania zdjęć seryjnych lub w przypadku naciśnięcia przycisku migawki od razu do oporu.
 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub , albo podczas filmowania, opcji [AF z podążaniem] nie można wybrać w pozycji [Obszar ostrości].
 • Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] w sekcji [Ust. AF Twarz/Oczy], opcji [AF z podążaniem] nie można wybrać w pozycji [Obszar ostrości].