Ust. Zdal. sterow. PC: Zap. obr. RAW+J PC

Wybór typu pliku obrazów przesyłanych do komputera w trybie rejestrowania z wykorzystaniem funkcji Zdalne sterowanie z komputera.
W przypadku rejestrowania zdjęć z wykorzystaniem funkcji Zdalne sterowanie z komputera, aplikacja na komputerze nie wyświetla obrazu dopóki obraz nie zostanie w całości przesłany. W przypadku rejestrowania RAW+JPEG, wyświetlanie można przyspieszyć przesyłając jedynie obrazy JPEG zamiast przesyłania zarówno obrazów RAW jak i JPEG.

*Zdalne sterowanie z komputera: Wykorzystuje program „Imaging Edge Desktop” do sterowania opisywanym produktem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i zapisywanie ich na komputerze.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ust. Zdal. sterow. PC][Zap. obr. RAW+J PC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

RAW & JPEG:
Przesyłanie zarówno plików RAW jak i JPEG do komputera.
Tylko JPEG:
Przesyłanie tylko plików JPEG do komputera.
Tylko RAW:
Przesyłanie tylko plików RAW do komputera.

Uwaga

  • Nie można zmienić ustawienia w pozycji [Zap. obr. RAW+J PC] podczas rejestrowania z wykorzystaniem funkcji Zdalne sterowanie z komputera. Dostosuj ustawienie przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów.
  • Opcję [Zap. obr. RAW+J PC] można ustawić tylko po wybraniu w pozycji [Format pliku] opcji [RAW & JPEG].
  • Podczas rejestrowania z wykorzystaniem funkcji Zdalne sterowanie z komputera [Tryb nagrywania] w pozycji [Ust. nośnika nagr.] jest zablokowany z ustawieniem [Standard.] i nie można go zmienić.